Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/58

Click to flip

58 Cards in this Set

 • Front
 • Back
好处
haochu
常识
changshi
医学
yixue
烟雾
yanwu
han
有毒
youdu
物质
wuzhi
尼古丁
niguding
香烟
xiangyan
大约
dayue
毫克
haoke
成年人
chengnianren
致死量
zhisiliang
xi
危险
weixian
表明
biaoming
fei
除此之外
chuci zhiwai
引起
yinqi
血管
xueguan
nao
hai
hu
被动
beidong
呼吸
huxi
系统
xitong
怀孕
huaiyun
胎儿
tai'er
发育
fayu
不利
buli
资料
ziliao
肺炎
feiyan
支气管
zhiqiguan
以及
yiji
场所
changsuo
zhun
媒体
meiti
广告
guanggao
bao
yin
提醒
tixing
征收
zhengshou
shui
wu
开展
kaizhan
jie
害处
haichu
逐渐
zhujian
否认
fouren
既然
jiran
关键
guanjian
diao
yin
决心
juexin
gai
白天
baitian
ming
害怕
haipa