Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
być głosnym / być najedzonym
be hungry / be full
danie (część posiłku)
course
jeść poza domem
eat out
jeść śniadanie / lunch / obiad / deser / kolacje / posiłek
have breakfast / lunch / dinner / pudding / supper / a meal
porcja
helping
dokładka
a second helping
nakryć do / sprzątnąć ze stołu
lay / clear the table
posiłek
meal
drugie śniadanie
packed lunch
piknik
picnic
jechać na piknik
go for a picnic
przekąska
snack
deser
sweet / pudding / dessert
pdwieczorek
tea
lunch służbowy
working lunch