Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
rachunek, konto
account
rachunek oszczędnościowy
deposit / seving account
rachunek biżący
current / cheque account
posiadacz rachunku, konta
accound holder
bankomat
ATM (automatic teller machine) / cash maschine
książeczka czekowa
cheque book
posiadacz karty kredytowej
credic card holder
karta debetowa
debit card
ubezpieczony
insured
inwestować w udziały, obligacje / akcje
invest in stock / shares
pożyczka
loan
ubiegać się o pożyczkę
appy for a loan
przyznać komuś pożyczkę
grant sb. a loan
spłacać pożyczkę
pay off a loan
przelwe pieniężny
monay transfer
płacić odsetki
pay interest
spłacać
pay off
inwestor giełdowy
stock market investor
pobierać pieniądze z banku
withdraw money