Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
przekraczać granicę
cross the border
cło
customs
celnik
customs officer
strefa wolnocłowa
duty-free zone
kantor wymiany walut
exchange office
obca waluta
foregin currency
jechać / podróżować za granicę
go / travel abroad
zielona karta, zezwolenie na pobyt stały (USA)
green card
urzędnik imigracyjny
immigration officer
kontrola paszportowa
passport control
zezwolenie na pobyt
permission to stay
wiza turystyczna / stałego pobytu
tourist / permanent visa
ważny / niważny paszport
vaild / invaild passport