Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/51

Click to flip

51 Cards in this Set

 • Front
 • Back
przybyć do
arrive in / at
pytać o / pokazać drogę
ask / show the way
być w drodze
be on one's way
podróż służbowa
business trip
dogonić
catch up with
pokonać odległość
cover a distance
rejs wycieczkowy
cruise
odjechać / odlecieć / wyruszyć
depart
prowadzić samochód
drive a car
odjechać
drive away
zatankować (benzynę)
fill up (with petrol)
znaleźć drogę
find one's way
lot
flight
latać
fly
zgubić się
get lost
utknąć w korku
get stuck in traffic
podwieźć kogoś / zostać podwiezionym
give sb a lift / get a lift
jechać / podróżować pociągiem / samolotem / łódką / statkiem / samochodem
go / travel by train / by plane / by boat / by car
jechać / podróżować koleją / drogą morską / drogą powietrzną
go / travel by rail / by sea / by air
mieć dobrą / bezpieczną podróż
have a good / safe trip / journey
podróżować autostopem
hitch-hike
wyjechać (do jakiegoś miejsca)
leave (for)
pojechać w podróż / na wycieczkę
make / go on a journey / a tour / a trip / an excursion
skierować się do
make for / head for
wyjść po kogoś na lotnisko / na dworzec
meet sb at the station / airport
spóźnić się na pociąg / samolot / lot
miss a train / plane / flight
autostrada
motorway
pojechać, zatrzymać się
pull up
przybyć do miejsca przeznaczenia
reach one's destination
przejażdżka
ride
jechać rowerem / motocyklem
ride a bike / a motorbike
jechać konno / na wielbłądzie
ride a horse / a camel
głowna / boczna droga, szosa
main / minor road
trasa
route
bezyna się skończyła
run out of petrol
odprowadzić kogoś
see sb off
wyruszyć (do jakiegoś miejsca)
set off / set out (for)
dodać gazu
speed up
zrobić postój
stop over / break the journey
polecieć samolotoem / złapać samolot
take / catch a flight
pojechać na przejażdżkę
take / go for a ride
popłynąć w rejs
take / go on a cruise
pojechać na skróty
take a short cut
wycieczka objazdowa
tour
ruch uliczny
traffic
być w korku
be in a traffic jam
podróż / podróżować
travel
podróżować dookoła świata / przez Amerykę
travel around the world / across America
wycieczka, krótka podróż
trip
długa podróż morska lub kosmiczna
voyage
iść piechotą
walk / go on foot