Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
być na zasiłku / dostawać zasiłek
be on the dole (informal) / get state benefits
zwolnić kogoś
dismiss sb (formal)
rzucić pracę
give up / quit work
strajkować
go on strike
kończyć pracę
knock off (informal)
zwolnić kogoś
let sb go
na wakacjach
on holiday
emerytura
pension
emeryt
pensioner
złożyć rezygnację
resign
przejść na emeryturę
retire
emerytura (re..)
retirement
urlop roczny (zwłaszcza dla nauczycieli)
sabbatical
zwolnić / wylać kogoś
sack / give sb the sack / fire sb (informal)
zwolnienie lekarskie
sick leave
brać dzień wolny / wolne
take a day / time off
brać urlop
take a leave
bez pracy, bezrobotny
unemployed / out of work
bezrobocie
unemployment (high / low)
zasiłek dla bezrobotnych
unemployment benefit