Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kariera, zawód
career
obowiązek
duty
zatrudnić kogoś
employ sb
pracownik
employee
pracodawca
employer
zatrudnienie
employment
ciężka praca
hard work
praca, za którą otrzymuje się wynagrodzenie
job
zawód, zajęcie
occupation
drobne prace
odd jobs
praca w pełnym / niepełnym wymiarze godzin
part-time job / full-time job
stała / tymczasowa praca
permanent / temporary job
praca ficzyna
physical work / manual work
zawód wymagający wysokich kwalifikacji
profession
profesionalista
(a) professional
(pracować) na własny rachunek
self-employed, be self-employed
praca wymagająca / niewymagająca kwalifikacji
skilled work / unskilled work
pracownik umysłowy / fizyczny
white collar worker / blue collar worker
praca fizyczna lub umysłowa
work
pracować dla kogoś
work for sb
pracować na zlecenie / pracownik wykonujący prace na zlecenie
work freelance / freelance
pracować w domu
work from home