Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
rocznica
anniversary
tort urodzinowy
birthday cake
obchodzić urodziny
celebrate a birthday
(mieć) uroczyśtość
(have a) celebration
Boże Narodzenie
Christmas
Wigilia
Christmas Eve
ubrać choinkę
decorate the Christmas tree
ubrać się elegancko
dress up
przebrać się za
dress up as
Wielkanoc
Easter
dobrze się bawić
enjoy oneself / have a good time / have fun
spotkanie rodzinne
family gathering
pogrzeb
funeral
spotkanie towarzyskie
get-together
dawać / dostawać prezenty
give / get presents
miesiąc domowy
honeymoon
cieszyć się na coś
look forward to sth
Nowy Rok
New Year's Day
Sylwester
New Year's Eve
wysyłać kartki świąteczne
send Christmas cards
przyjęcie ślubne
wedding reception
ślub (ceremonia)
wedding