Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
być żonatym; zamężną z kimś
be married to sb
spodziewać się dziecka
be expecting a child
być w ciąży
be pregnant
rozstać się z kimś
break up / split up with sb
pokłucić się z kimś
fall out with sb
konfilkt pokoleń
generation gap
rozwieść się
get divorced
zaręczyć się
get engaged
wziąć z kimś ślub
get married to sb
być z kimś w dobrych stosunkach
get on well with sb
wychodzić; umawiać się z kimś
go out with sb
pokłucić się z kimś (2)
have an argument / a row with
mieć / urodzić dziecko
have a child
sprzeczać się / kłucić się z
have an argument / a row with
pogodzić się z kimś
make up with sb
małżeństwo (dwoje ludzi)
married couple
(bliskie / dalekie) pokrewieństwo
(close / distant) relation
ożenieć się z / wyjść za kogoś
marry sb
uciec z domu
run away from home
nawiązać / mieć / zerwać stosunki z kimś
start / have / end a relationship with sb