Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
descendo, descendere
descendi, descensurus
ascendero, ascendere
ascendi, ascensurus
peto, petere
petivi, petitus
repello, repellere
reppuli, repulsus
reprehendo, reprehendere
reprehendi, reprehensus
surgo, surgere
surrexi, surrectus
lego, legere
legi, lectus
scribo, scribere
scripsi, scriptus
curro, currere
cucurri, cursurus
cado, cadere
cecidi, casurus
gemo, gemere
gemui, gemitus
conspicio, conspicere
conspexi, conspectus
arripio, arripere
arripui, arreptus
excipio, excipere
excepi, exceptus
coquo, coquere
coxi, coctus
traho, trahere
traxi, tractus
trado, tradere
tradidi, traditus
duco, ducere
duxi, ductus
consulo, consulere
consului, consultus
induo, induere
indui, indutus
mitto, mittere
misi, missus
promitto, promittere
promisi, promissus
gero, gerere
gessi, gestus
pono, ponere
posui, positus
iacio, iacere
ieci, iactus
effugio, effugere
effugi
olfacio, olfacere
olfeci, olfactus
inuro, inurere
inussi, inustus
ostendo, ostendere
ostendi
alo, alere
alui, altus/alitus
lambo, lambere
lambi
facio, facere
feci, factus
concido, concidere
concidi
extraho, extrahere
extraxi, extractus
verto, vertere
verti, versus
excipio, excipere
excepi, exceptus
ludo, ludere
lusi, lusurus
advesperascit, advesperascere
advesperavit
praecurro, praecurrere
praecurri, praecursurus
fugio, fugere
fugi, fugiturus
agnosco, agnoscere
agnovi, agnitus
dico, dicere
dixi, dictus
conicio, conicere
conieci, coniectus
relinquo, relinquere
reliqui, relictus
tremo, tremere
tremui
constituo, constituere
constitui, consitutus
inicio, inicere
inieci, iniectus
remitto, remittere
remisi, remissus
discedo, discedere
discessi, discessurus
sumo, sumere
sumpsi, sumptus