Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
neighbour
lin2ju1

邻居
邻居
lin2ju1

neighbour
invite
yao1qing3

邀请
邀请
yao1qing3

invite
my neighbour had invited me to go to his house for a meal tomorrow evening
wo3de lin2ju1 yao1qing3 wo3 ming2tian1 wan3shang4 qu4 ta1 jia1 chi1fan4

我的邻居邀请我明天晚上去他家吃饭
我的邻居邀请我明天晚上去他家吃饭
wo3de lin2ju1 yao1qing3 wo3 ming2tian1 wan3shang4 qu4 ta1 jia1 chi1fan4
boring, bored
wu2liao2

无聊
无聊
wu2liao2

boring, bored
furthermore, in addition
er2qie3

而且
而且
er2qie3

furthermore, in addition
he's boring and in addition his wife cooks bad food
ta1 hen3 wu2liao2, er2qie3 ta1 tai4tai4 cai4 zuo4de hen3 nan2 chi1

他很无聊而且他太太菜做的很难吃
他很无聊而且他太太菜很难吃
ta1 hen3 wu2liao2 er2qie3 ta1 tai4tai4 hen3 nan2 chi1
那你就说没时间
na4 ni3 jiu4 shuo1 mei2 shi2jian4