Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
zakwaterowanie
accommodation
rachunek za elektryczność / gaz / telefon
electricity / gas / telephone bill
pośrednik sprzedarzy nieruchomości
estate agent
współlokator
flatmate / room-mate
na sprzedaż
for sale
poziom oprocentowania
interest rate
właściciel / właścicielka domu czynszowego
landlord / landlady
wynajmować komuś mieszkanie
let a flat
lokator
lodger
pokoje do wynajęcia
lodgings
na miesiąc / tydzień
p.m. (per month) / p.w. (per week)
płacić czynsz
pay the rent
czynsz; wynajmować
rent
wspólnie zamieszkiwać pokój
share a room
oprowadzić kogoś po domu
show sb round the house
podpisać umowę najmu
sign a lease
wziąć kredyt mieszkaniowy
take out a mortgage
lokator, dzierżawca
tenant