Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back
stick
uthi izinti 6
milk
ubisi 6
love
uthando 6
spoon
ukhezo izinkezo 6
help
usizo 6
peace
uxolo 6
sleep
ubuthongo 7
stupidity
ubuwula 7
manhood
ubudoda 7
age
ubudala 7
garden
ingadi izingadi 5
pig
ingulube izingulube 5
dog
inja izinja 5
sheep
imvu izimvu 5
snake
inyoka izinyoka 5
mountain
intaba izintaba 5
book / letter
incwadi izincwadi 5
stick
induku izinduku 5
thing
into izinto 5
shade
umthunzi 2
river
umfula imifula 2
kraal (homestead/village)
umuzi imizi 2
body
umzimba imizimba 2
fire
umlilo imililo 2
reader / learner
umfundi abafundi 1
builder
umakhi abakhi 1
cook (n)
umpheki abapheki 1
parent
umzali abazali 1
finger
umunwe iminwe 2
table
itafula amatafula 3
cousin
umzala abazala 1
friend
umngane abangane 1
teacher / parson
umfundisi abafundisi 1
supervisor / inspector
umhloli abahloli 1
stool / chair
isitulo izitulo 4
stove
isitofu izitofu 4
animal
isilwane izilwane 4
stick
uthi izinti 6