Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/58

Click to flip

58 Cards in this Set

 • Front
 • Back
课 kè
历史
历史 lÌshi
地理
地理 dÌli
数学
数学 shùxué
科学
科学 kēxué
英语
英语 yīngyŭ
美术
美术 měishù
下 xià
节 jié
实验
实验 shíyàn
考试
考试 kǎoshì
考 kǎo
得 de
糟透了
糟透了 zāo tòu le
分 fēn
上课
上课 shàngkè
别bié
英汉词典
英汉词典yīnghàncídiǎn
借jiè
用yòng
拿ná
忘wàng
还huán
一定
一定 yīdìng
难nán
去年
去年 qùnián
计算器
计算器 jìsuànqì
如果
如果rúguǒ
记得
记得jìde
⋯⋯的话
⋯⋯的话dehuà
劳驾
劳驾
láojià

bān
教室
教室
jiàoshì
教学
教学
jiàoxué

lóu

dòng
校门
校门
xiàomén
行政
行政
xíngzhèng
图书馆
图书馆
túshūguǎn
礼堂
礼堂
lǐtáng

jiù

xiān
校长
校长
xiàoZhǎng
办公室
办公室
bàngōngshì
最后
最后
zuìhòu
学习
学习
xuéxí

jiǔ
流利
流利
liúlì
马马虎虎
马马虎虎
mǎmahūhu
汉字
汉字
hànzì
意思
意思
yìsì
老虎
老虎
lǎohu
清楚
清楚
qīngchu
说话
说话
shuōhuà
注意
注意
zhùyi

dǒng
作业
作业
zuòyè

dài