Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
走路
走路
zǒu
不是跑


yuǎn

jìn
不到
不到
búdào
公里
公里
gōngli
将近
将近
jiāngjìn

自行车
自行车
zìxíngchē

cóng

zhī
钟头
钟头
zhōngtóu


zuò
公共汽车
公共汽车
gōnggòngqìchē

赶上
赶上
gǎnshàng
摩托车
摩托车
mó tuō chē

sòng
美术馆
美术馆
měishùguǎn
下课
下课
xiàkè
画展
画展
huàzhǎn

门口
门口
ménkǒu
换车
换车
huànchē

zhàn
下车
下车
xiàchē

wǎng
十字路口
十字路口
shízìlùkǒu

guǎi
马路
马路
mǎlù
附近
附近
fùjìn
邮局
邮局
yóujú

guò
继续
继续
jìxù
红绿灯
红绿灯
hónglǜdēng

huí
逛街
逛街
guàngjiē
见面
见面
jiànmiàn
行人
行人
xíngrén
广场
广场
guǎngchǎng
电话亭
电话亭
diànhuàtíng
火车
火车
huǒchē
参观
参观
cānguān
一座
一座
yīzuò
寺庙
寺庙
sìmiào
服务员
服务员
fúwùyuán
高兴
高兴
gāoxìng
迷路
迷路
mílù

wèn
路人
路人
lùrén

dōng

nán
西
西

běi