Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aikataulu (aikataulua, aikataulun, aikatauluja)
time table
asema (asemaa, aseman, asemia)
estación
asia (asiaa, asian, asioita)
cosa, tema, asunto
pikajuna (pikajunaa, pikajunan, pikajunia)
tren expreso
jäljellä
restante, de sobra
kuukausi (kuukautta, kuukauden, kuukausia)
mes
kuulemiin
good bye in telephone conversations (formal)
laatikko (laatikkoa, laatikon, laatikkoja)
caja, cajón
laituri (laituria, laiturin, laitureita)
plataforma
lentää (lennän, lentää / lensin, lensi)
volar
lähtö (lähtöä, lähdön, lähtöjä)
salida (departure)
matkatavara (matkatavaraa, matkatavaran, matkatavaroita)
equipaje
matkustaa (matkustan / matkustin)
viajar
neuvonta (neuvontaa, neuvonnan)
informanción
pakata (pakkaan, pakkasin)
empacar
paluu (paluuta, paluun, paluita)
vuelta, retorno
palata (palaan / palasin)
volver, retornar
postimerkki (postimerkkiä, postimerkin, postimerkkejä)
estampilla
saapua (saavun, saapuu / saavuin, saapui)
arribar
selvä (selvää, selvän, selviä)
claro, distinto
tavara(tavaraa, tavaran, tavaroita)
cosas, bienes
tupakka (tupakkaa, tupakan)
cigarillos, tabaco
mäki (mäkeä, mäen, mäkiä)
cerro, colina
makuuvaunu (makuuvaunua, makuuvaunun, makuuvaunuja)
vagón para dormir
löytää (löydän, löytää / löysin, löysi)
encontrar
Kuinka kauan sinä olet ollut Suomessa?
How long have you been in Finland?
Kuinka usein sinulla on suomen tuntia?
How often do you have Finnish classes?
Kuinka pitkän matkan sinä kävelet joka päivä?
How much do you walk everedy day?
Millä tavalla sinä menet töihin ja kuinka kauan se vie?
How do you go to work and how long it takes?
Mihin aikaan juna lähtee Helsingistä?
What time does the train leave Helsinki?
Miltä laiturilta yöjuna lähtee?
What platform does the night train leave from?