Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ainakin
al menos
eteenpäin
derecho, adelante (forward)
kortti (kortti, kortin, kortteja)
tarjeta
kutsua (kutsun / kutsuin) + akk
invitar, preguntar, llamar (no por teléfono)
kääntyä (käännyn, kääntyy / käännyin, kääntyi)
doblar
luokka (luokkaa, luokan, luokkia)
clase
molemmat (molempia)
ambos
muistaa (muistan / muistin)+ AKK
Muistatko minut?
recordar
Te acordás de mí?
unohtaa (unohdan, unohtaa / unohdin, unohti)
olvidar
pitkästä aikaa!
it's been a long time!
suoraan
directamente
toveri (toveria, toverin, tovereita)
kaveri (kaveria, kaverin, kavereja) (coloquial)
compañero, camarada
varma (varmaa, varman, varmoja)
cierto, seguro
kysyä (kysyn, kysyin) + elat (sta)
preguntar
Kenet tapaat illalla?
Con quién te encontrase a la nocche?
Kenelle kirjoitat?
¿A quién le escribis?
voi olla että...
Es posible que...
En tiedä vielä, onko minulla aikaa
no sé si tendré tiempo
ei kukaan
nadie
ei mikään
nada
ei mistään
de ningún lado
ei koskaan, ei milloinkaan
nunca
ei kenellekään
a nadie
ei kenenkään
a ningún lado
ei mihinkään
de nadie