Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
what type of women do you like?
ni3 xi3huan na4zhong3 nv3sheng1?

你喜欢那种女生
你喜欢那种女生
ni3 xi3huan na4zhong3 nv3sheng1?
what type?
na4zhong3

那种
那种
na4zhong3

what type?
young men

young women
nan2sheng1 男生

nv3sheng1 女生
男生

女生
nan2sheng1

nv3sheng1
must

(implying an imperative quality)
yi1ding4 yao4

一定要
romance, romantic
lang4man4

浪漫
浪漫
lang4man4

romance, romantic
I like men who are romantic
wo3 xi3huan de nan2sheng1 yi1ding4 yao4 lang4man4

我喜欢的男生一定要浪漫
我喜欢的女生一定要浪漫
wo3 xi3huan de nv3sheng1 yi1ding4 yao4 lang4man4
I must go
wo3 yi1ding4 yao4 zou3
你一定要吃蔬菜
ni3 yi1ding4 yao4 chi1 shu1 cai4
same as my sister
gen1 wo3 mei4mei yi2yang4

跟我妹妹一样
跟我一样
gen1 wo3 yi2yang4
you're the same as your father
ni3 gen1 ni3 ba4ba yi2yang4

你跟你爸爸一样
他跟你姐姐一样
ta1 gen1 ni3 jie3jie yi2yang4
difficult to find
hen3 nan2 zhao3

很难找
我妹妹说浪漫的人很难找
wo3 mei4mei shuo1 lang4man4 de ren2 hen3 nan2 zhao3
long time
hen3 jiu4

很久
not found something yet
mei2 zhao3dao4

没找到
我找了很就也没找到
wo3 zhao3le hen3 jiu4 ye3 mei2 zhao3dao4