Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
wysportowany
athletic
unikać stresu
avoid stress
być fanatykiem zdrowego stylu życia
freak
być zdrowym jak ryba
be as fit as a fiddle
kanapkowy leniuch
couch potato
ograniczyć spożywanie tłustego jedzenia
cut down on fatty food
ćwiczyć regularnie
do regular exercise
szybkie dania
fast food
w dobrej formie
fit
utrzymywać forme
keep fit
wyglądać na wysportowanego
look fit
odżywiać się rozsądnie
follow a sensible diet
wysypiać się
get enough sleep
rzucić palenie
give up smoking
uprawiać jogging
go jogging
niezdrowe jedzenie
junk food
tłuste jedzenie
fatty food
schudnąć
lose weight
jedzenie niskokaloryczne
low-calorie food
jedzenie o niskiej zawartości tluszczu
low-fat food
stracić figure
be out of shape
utyć
put on weight
mieć nadwagę
be overweight
ograniczyć stres
reduce stress
siedzący tryb życia
sedentary lifestyle
wałkoń, flejtuch
slob (informal)
utrzymywać formę
stay in shape
zająć się sportem
take up sport
zająć się ćwiczeniami
take up exercise
gotowe posiłki na wynos
ready meals
takeaways
TV dinners
ćwiczyć na sali gim. / w siłowni
work out in the gym