Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aamu, ammua ammun, ammuja
morning
ajatella (ajattelen / ajattelin)
pensar, considerar (denken)
katsella (katselen, katselin)
mirar
kerta (kertaa, kerran, kertoja)
kerran / kaksi kertaa
vez
una vez / dos veces
keskusta (keskustaa, keskustan, keskustoja)
centro
koko (indec)
entero, todo
lippu (lippua, lipun, lippuja)
bandera, ticket
lyhyt (lyhyttä, lyhyen, lyhyitä)
corto
matka (matkaa, matkan, matkoja)
distancia, viaje
minuutti (minuuttia, minuutin, minuutteja)
minuto
Monesko? Kuinka mones?
mones (monetta, monennen)
¿En qué orden?
nousta (nousen / nousin)
1- Levantarse 2- subir (al bondi,tren, etc)
paikka (paikkaa, paikan, paikkoja)
lugar
pyysäkki (pyysäkkiä, pyysäkin, pyysäkkejä)
parada (de bondi, etc)
raitiovaunu (raitiovaunua, raitiovaunun, raitiovaunuja)
tranvía
seisoa (seison, seisoin)
estar de pie
seuraava (seuraavaa, seuraavan, seuraavia)
siguiente
täynnä
lleno
täytyä (täytyy / täytyi)
tener que, deber
vaihto (vaihtoa, vaihdon, vaihtoja)
cambio
pitkä (pitkää, pitkän, pitkiä)
largo
hissi (hissiä, hissin, hissejä)
ascensor
joulu (joulua, joulun, jouluja)
navidad
kerros (kerrosta, kerroksen, kerroksia)
piso (primero, segundo)
kirkko (kirkkoa, kirkon, kirkkoja)
iglesia
sokeri (sokeria, sokerin, sokereja)
azucar
Mitä lippu maksaa?
¿Cuánto cuesta un ticket?
kuljettaja (kuljettajaa, kuljettajan, kuljettajia)
chofer