Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
always
zong3shi4

总是
总是
zong3shi4

always
usually
tong1chang2

通常
通常
tong1chang2

usually
sometimes
you3shi2

有时
有时
you3shi2

sometimes
never
cong2bu4

从不
从不
cong2bu4

never
campus
xiao2yuan4

校园
校园
xiao2yuan4

campus
bar
jiu3ba1

酒吧
酒吧
jiu3ba1

bar
library
tu2shu1guan3

图书馆
图书馆
tu2shu1guan3

library
she never goes out and has fun
ta1 cong2bu4 chu1qu4 wan2

她从不出去玩
她从不出去玩
ta1 cong2bu4 chu1qu4 wan2
she's always studying in the library
ta1 zong3shi4 zai4 tu2shu1guan3 xue2xi

她总是在图书馆学习
她总是在图书馆学习
ta1 zong3shi4 zai4 tu2shu1guan3 xue2xi
I sometimes see her at the campus bar
wo3 you3shi2 zai4 xiao2yuan4 jiu3ba1 kan4dao4 ta1

我有时在校园酒吧看到她
我有时在校园酒吧看到她
wo3 you3shi2 zai4 xiao2yuan4 jiu3ba1 kan4dao4 ta1
that's right
mei2cuo4

没错
没错
mei2cuo4

that's right
she usually goes to the campus bar on Friday
ta1 tong1chang2 zhou1wu3 qu4 xiao2yuan4 jiu3ba1

她通常周五去校园酒吧
她通常周五去校园酒吧
ta1 tong1chang2 zhou1wu3 qu4 xiao2yuan4 jiu3ba1