Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
får (N)
овца‘
får (A)
овцу‘
fårets (G)
овцы‘
takket være fåret (D)
благодаря‘ овце‘
ved siden af fåret (I)
ря‘дом с овцо‘й
på fåret (P)
на овце‘
får (plur N)
о‘вцы
fårene (A)
ове‘ц
fårenes (G)
ове‘ц
henimod fårene (D)
к о‘вцам
foran fårene (I)
перед о‘вцами
om fårene (P)
об о‘вцах
gade (N)
у‘лица
gade (A)
у‘лицу
gadens (G)
у‘лицы
hen ad gaden (D)
по у‘лице
ved siden af gaden (I)
ря‘дом с у‘лицей
på gaden (P)
на у‘лице
gader (N)
у‘лицы
gader (A)
у‘лицы
gadernes (G)
у‘лиц
hen ad gaderne (D)
по у‘лицам
mellem gaderne (I)
ме‘жду у‘лицами
på gaderne (P)
на у‘лицах
udendørs
на улице