Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/80

Click to flip

80 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ICHI ITSU hito- hito(tsu)
NI futa futa(tsu)
SAN mi mi(tsu) mit(tsu)
SHI yo yo(tsu) yot(tsu) yon
GO itsu itsu(tsu)
ROKU mu mu(tsu) mut(tsu) mui
SHICHI nana nana(tsu) nano
HACHI ya ya(tsu) yat(tsu) you
JUU JIT- too to
JUU JIT- too to
HYAKU
SEN chi
NICHI JITSU hi -bi -ka
GETSU GATSU tsuki
KA hi -bi ho-
SUI mizu mizu-
BOKU MOKU ki ko-
KIN KON kane kana- -gane
DO TO tsuchi
JOU SHOU ue -ue uwa- kami a(geru) a(garu) a(gari) nobo(ru) nobo(ri) nobo(seru) nobo(su)
KA GE shita shimo moto sa(geru) sa(garu) kuda(ru) kada(ri) kuda(su) -kuda(su) kuda(saru) o(rosu) o(riru)
U YUU migi
SA hidari
DAI TAI oo- oo(kii) oo(ini)
CHUU naka
SHOU chii(sai) ko- o-
NYUU i(ru) -i(ru) -i(ri) i(reru) -i(re) hai(ru)
SHUTSU SUI de(ru) -de da(su) -da(su)
DAN NAN otoko
JO NYO NYOU onna me
SHI SU ko -ko -(k)ko
JIN NIN hito -ri -to
KOU KU kuchi
MOKU BOKU me -me ma-
SHU ZU te te- -te ta-
JI mimi
SOKU ashi ta(riru) ta(ru) ta(su)
HAKU BYAKU shiro shira- shiro(i)
SEKI SHAKU aka aka(i) aka(ramu) aka(rameru)
SEI SHOU ao ao(i)
GAKU mana(bu)
KOU
SEN saki ma(zu)
SEI SHOU i(kiru) i(kasu) i(keru) u(mareru) u(mare) umare u(mu) o(u) ha(eru) ha(yasu) ki nama
NEN toshi
SAN yama
SEN kawa
KA hana
U ame ama- -same
DEN ta
SEKI SHAKU KOKU ishi
kai
RIN hayashi
SHIN mori
KEN mi(ru) mi(eru) mi(seru)
RITSU RYUU ta(tsu) tate- -da(te) -da(teru)
KYUU yasu(mu)
TEN ame ama-
KI KE
HON moto
KEN inu inu-
CHUU mushi
SOU kusa kusa- -gusa
SHA kuruma
MEI MYOU na -na
SEI SHOU tada(shii) tada(su) masa masa(ni)
ON -NON IN oto ne
SOU SA- haya(i) haya(maru) haya(meru) sa-
OU
SON mura
CHOU machi
CHIKU take
KUU sora a(ku) a(ki) a(keru) kara muna(shii)
SHI ito
JI aza
SEKI yuu
GYOKU tama tama- -dama
BUN MON fumi
RYOKU RIKI chikara
EN maru(i) maru