Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
你为什么不买车?
ni3 wei4shen3me bu4 mai3 che1?
why don't you....?
ni3 wei4shen3me bu4....?

你为什么不。。。。。?
salary
xin1shui3

新水
薪水
xin1shui3

salary
enough

not enough
gou4 够

bu4 gou4 不够


不够
gou4

bu4 gou4
my salary is not large enough
wo3de xin1shui3 bu4 gou4 gao1

我的薪水不够高
我的薪水不够高
wo3de xin1shui3 bu4 gou4 gao1
afford

can't afford
mai3 qi3 买起

mai3 bu4 qi3 买不起
买起

买不起
mai3 qi3

mai3 bu4 qi3
if
ru2guo3

如果
如果
ru2guo3

if
如果你的薪水够高,你会买车吗?
ru2guo3 ni3de xin1shui3 gou4 gao1, ni3 hui4 mai3 che1 ma?