Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aceptar
přijmout
acostar (ue)
uložit ke spánku, dát spát
administrativo
správní
agradable
přijemný
almorzar (ue)
obědvat
el almuerzo
oběd
apagar
zhasnout
el capítulo
kapitola
la cena
večeře
cenar
večeřet
la cinta
pásek, páska
el consejo
rada
el deber
povinnost, úkol
descansar
odpočinout si
la dirección
řízení, ředitelství
el disco
deska
dormir (ue)
spát
la empresa
podnik
el empresario
podnikatel
encender (ie)
zapálit,tozsvítit,zapnout
entonces
tedy
el filme
film
generalmente
obvykle
el gusto
chuť
la invitación
pozvání
jugar (ue)
hrát si
la luz
světlo
merendar (ie)
svačit
natural
přirozený
necesitar
potřebný
la noticia
zpráva
el periódico
noviny
el programa
program
prometer
slíbit
rápido
rychlý
la reunión
schůze, porada
la serie
seriál
la siesta
siesta
el sillón
křeslo
el somnífero
lék na spaní
la tarjeta; la tarjeta de visita
lístek; navštívenka
el telediario
televizní zpravodajství
la televisión
televize
la verdad
pravda
volver (ue)
vrátit se
la vuelta
otočení, obrat, okruh, procházka