Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/120

Click to flip

120 Cards in this Set

 • Front
 • Back
at odds
in conflict, engaged in a dispute, in a disagreement
coincide
(פ') לעלות בקנה אחד; לחפוף
salient
(ת') בולט, מזדקר; חשוב, ניכר (ש"ע) ראש חץ, טריז; זווית בולטת; בליטה
entail
(פ') לגרור, לגרום; להצריך; לדרוש (ש"ע) עיזבון, ירושה; הורשה
infallibly
(תה"פ) כמי שאינו טועה לעולם; בוודאות
adept
(ת') מיומן (ש"ע) מומחה
let on
להעמיד פנים; לגלות סוד
divulge
(פ') לגלות (ש"ע) גילוי
endow
(פ') לתרום; להעניק
ratify
(פ') לאשר, לאשרר
signify
(פ') להיות משמעותי, להיות חשוב; לציין, להורות על-, לרמז; להודיע, למסור
unseemly
(ת') לא נאות
spoil
(ש"ע) שלל, ביזה; עפר שנחפר (פ') לקלקל; להשחית; לפנק (מדי); להתקלקל; לבזוז, לשדוד, לחמוס
surrogate
(ת') פונדקאית (ש"ע) ממלא-מקום, פונדקאי (הורה), תחליף (נחות) (פ') למלא-מקום, לשמש כפונדקאי (הורה), להוות תחליף (נחות)
detrimental
(ת') מזיק, פוגע
revoke
(פ') לבטל, לפסול; לשלול
unequivocal
(ת') חד-משמעי, ברור
promulgation
(ש"ע) הכרזה רשמית; פרסום ברבים; הפצה
behest
(ש"ע) בקשה; פקודה
provoke
(פ') להרגיז; לגרות; לעורר; להסית
evoke
(פ') לעורר, להעלות
milieu
(ש"ע) סביבה, הווי, רקע, צורת חיים
infuse
(פ') לשפוך, ליצוק; לערות; להפיח; למלא; להחדיר; לחלוט (תה(
nurture
(פ') לטפח; לגדל; לכלכל; לאמן (ש"ע) מזון; טיפוח; חינוך
imbue
(פ') למלא, להחדיר; להרטיב, להספיג
intricate
(ת') מורכב; מסובך, סבוך
sieve
(פ') לסנן, לברור, לנפות (ש"ע) מסננת, כברה, נפה
exert
(פ') להפעיל; להתאמץ
foreman
(ש"ע) מנהל עבודה; ראש חבר מושבעים
lien
(ש"ע) זכות עיכבון, שעבוד, עיקול (במשפטים); טחול
INDEBTEDNESS
Liabilities of a business or individual.
composure
(ש"ע) קור-רוח
amidst
(מ"י) בתוך; בין
dumbfound
(פ') להדהים
frantic
(ת') מטורף, משתולל, יוצא מגדרו, משולהב
remuneration
(ש"ע) תשלום, פיצוי
onerous
(ת') מכביד; מעיק; כבד
debenture
(ש"ע) אגרת חוב
inception
(ש"ע) התחלה, פתיחה, ראשית
Walk away
Used for listed equity securities. To take and maintain a position in a stock after going to the floor to consummate a trade. Antithesis of trade me out, buy them back.
blatant
(ת') בוטה
disregard
(פ') להתעלם, לזלזל (ש"ע) התעלמות
preliminary injunction
צו-מניעה זמני (הוראה של בית המשפט לעצור פעילות כלשהי עד לבירור העניין)
restitution
(ש"ע) פיצוי; השבה
liquidated damages
פיצויים מוסכמים (פיצויים שנקבעו ע"י הצדדים בחוזה)
without prejudice
בלי לפגוע בזכויות (הצהרה כי תוכנו של מסמך אינו שולל את זכויות הצד שהגישו)
supplementary
(ת') נוסף, מוסף, משלים
contend
(פ') לטעון טענה; להתחרות; להיאבק
loath
(ת') מסרב, ממאן; לא נוטה, מסתייג
immerse
(פ') לטבול; להטביל, להשקיע; להשרות בנוזל; לשקוע
volition
(ש"ע) רצון, בחירה
rebuke
(פ') לנזוף, לגעור (ש"ע) נזיפה
scold
(פ') לנזוף, לגעור; לחרף, לגדף; לצעוק (ש"ע) גדפנית, אישה שמרבה לחרף ולגדף
penurious
(ת') עני; קמצן
write up
לשבח בכתב; לעדכן; לתאר בפרוטרוט
inkling
(ש"ע) רמז, מושג קל, שמץ של מושג
strain
(ש"ע) מתח; לחץ; מאמץ; נקע; לחן; נימה; מגמה; אופי; מוצא (פ') למתוח; להתאמץ; לעוות; לסנן
expropriation
(ש"ע) הפקעה, נישול
forfeit
(פ') לחלט; לאבד, להפסיד
outlay
(ש"ע) הוצאה(כספיות); בזבוז; שיקוע(במפעל) (פ') להוציא; לבזבז
outgo
(ש"ע) הוצאה
ripe
(ת') בשל, מפותח; מנוסה
retrench
(פ') לחסוך; להצטמצם; להתבצר
incursion
(ש"ע) פלישה, התקפה, פשיטה; חדירה, פריצה
On the cheap
(Australian Slang) done in a substandard manner
hub
(ש"ע) טבור האופן; מרכז, מוקד; מרכז פעילות; מחשבים) מרכז הדיסק ("נאחז" ע"י הכונן כך שיסתובב במהירות הנכונה(
ringleader
(ש"ע) מנהיג; ראש הכנופיה
trump up
"לתחמן"; להמציא
misgiving
(ש"ע) חשש, דאגה, ספק, פקפוק
besiege
(פ') לכתר, לשים במצור
stance
(ש"ע) עמדה, השקפה; עמידה
coercion
(ש"ע) כפייה
facilitation
(ש"ע) הקלה, סיוע לקידום-, קידום, הבאה ל-
endorsement
(ש"ע) הסבה; אישור
cohesive
(ת') מלכד; מתלכד
aftermath
(ש"ע) ספיחים, תוצאות, מה שנשאר אחרי-
procrastination
(ש"ע) דחייה(לזמן מאוחר יותר); סחבת
overt
(ת') גלוי; פומבי
coercive
(ת') כפייתי
forthright
(ת') גלוי, מדבר ישר לעניין; ישיר (תה"פ) ישר, הישר; ישירות; בגלוי, גלויות; מיד
adverse
(ת') עוין; מנוגד; נגדי
efficacy
(ש"ע) יעילות
unfettered
(ת') לא כבול
compel
(פ') לאלץ
panacea
(ש"ע) תרופה המרפאת הכול
deprive
(פ') למנוע, לשלול, לנטול
setoff
(ש"ע) קיזוז; משקל-נגד; תביעה נגדית; קישוט
vitiate
(פ') להחליש, לפגום
RECORDATION
Filing instruments for public record with the County Recorder.
belatedly
(תה"פ) באיחור רב
akin
(ת') קשור, דומה, קרוב
absent
(פ') להיעדר (ת') נעדר; מהורהר
move.
v. to make a motion in court applying for a court order or judgment
feign
(פ') להעמיד פנים, להתחזות; לבדות; לחקות
alienate
(פ') להפקיע; לגרום לניכור; להרחיק
attainment
(ש"ע) הגשמה, השגה; כשרון
blunt
(פ') להקהות (ת') קהה; גלוי, פשוט, בוטה (ש"ע) מעוט; מחט עבה
aside from
לבד מ-, חוץ מ-, להוציא
confer
(פ') להיוועץ, להעניק
opt
(פ') לבחור; להעדיף
stipulate
(פ') להתנות, לקבוע תנאים
bestow
(פ') להעניק
caveat
(ש"ע) הפסקת הליכים; הזהרה, אזהרה
frown
(פ') לקמט מצח, לכווץ גבות; לזעוף, להקדיר פנים (ש"ע) מבט זועף, הזעפת פנים
deride
(פ') ללעוג
sundry
(ת') כמה, שונים, אחדים
facilitate
(פ') להקל, לסייע לקידום-, לקדם, להביא ביתר קלות ל-
deplete
(פ') לכלות, לרוקן
detriment
(ש"ע) נזק, פגיעה, רעה
stale
(ת') לא טרי, מקולקל; מסריח; נדוש (פ') להתיישן, להימאס
lethargic
(ת') מנומנם, רדום; נטול מרץ, אדיש; איטי
jackass
(ש"ע) חמור; טיפש, חמור גרם
myriad
(ש"ע) הרבה, מספר רב
offeree
(Law dictionary English to English) n. a person or entity to whom an offer to enter into a contract is made by another (the offeror).
bottom feeder
(WordNet 2.0) Noun 1. an opportunist who profits from the misfortunes of others (hypernym) opportunist, self-seeker 2. a scavenger that feeds low on the food chain (hypernym) scavenger 3. a fish that feeds on the bottom of a body of water (hypernym) fish (hyponym) mullet
albeit
(מ"ח) אף על פי ש-
gullible
(ת') פתי; תם; שקל לרמותו
predicament
(ש"ע) מצב קשה; מצב לא נעים; דבר מאומת; דבר מאושר(אשר קיבל אישור(
accede
(פ') להצטרף להסכם; להיכנס לתפקיד; להסכים
abate
(פ') להפחית; לשכך; לבטל, למחוק (במשפטים(