Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
z internatem
boarding
koedukacyjna
co-educational / mixed
szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów
college
ogólnokształcąca (tradycyjna, z egzaminami wstępnymi)
grammar
podstawowa
primary / elementary
prywatna
private / independent
średnia
high / secondary
tylko dla chłopców / dziewcząt
single-sex
państwowa
state / public
uniwersytet / szkoła wyższa
university
zawodowa
vocational / technical
ogólnokształcąca (współczesna)
comprehensive