Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
电影刚刚开始。
dian4shi3gang1gangkai1shi3.
영화가 방금 시작했다.
不可怕,只不过是模型。
bu4ke3pa4,zhi3bu2guo4shi4mo2xing2.
무서워할 필요 없어, 단지 모형에 불과해.
那个歌手声音很好听。
na4ge ge1shou3de sheng1yin1 hen3hao3ting1.
저 가수의 목소리는 정말 듣기 좋다.
首先卖课课文然后写课文。
shou3xian1du2ke4wen2,ran2hou4xie3zuo4wen2.
먼저 본문을 낭독하고, 후에 작문을 해라.
你的衣服和包很调和。
ni3de yi1fu he2 bao1 hen3 tiao2he2.
너의 옷과 가방은 정말 조화롭다.
我想和我韩国的男朋友见面。
wo3xiang3he2wo3han2guo2de nan1peng2you jian4mian4.
나는 한국에 있는 남자친구와 만나고 싶다.
每天晚上我经常睡觉很晚。
mei3tian1wan3shang4wo3jing1chang2shui4jiao4hen3wan3.
매일 저녁, 나는 늘 밤 늦게 잔다.
你以前吃过辣白菜吗?
ni3yi3qianchi1guo4la4bai2cai4ma?
너 예전에 김치 먹어본 적 있어?
最近你的脸色不太好,没有事吗?
zui4jin4 ni3de lian3se4 bu2tai4hao3,mei2you3shi4ma?
요즘 너 안색이 안좋아 보여, 괜찮아?
昨天晚上我睡很不好,所以头晕晕的。
zuo2tian1wan3shang4wo3shui4bu4hao3,suo3yi3tou2yun1yun1de.
어제 저녁에 잠을 잘 못자서 머리가 어지러워.
我很喜欢中国,但是中国菜不适合我。
wo3hen3xi3huan1zhong1guo2,dan4shi4zhong1guo2cai4bu2shi4he2wo3.
나는 중국을 정말 좋아하지만, 중국 음식은 나랑 적합하지 않아.(잘 안맞아)
那么,我们现在怎么做?
na4me,wo3men xian4zai4zen3me zuo4?
그럼,우리 지금 뭘 할까?
我一看见就明白了。
wo3yi2kan4jian4jiu4ming2bai le.
한번 보자마자 알았어.
我找词典后,我才明白了。
wo3zhao3ci2dian3hou4,wo3cai2ming2bai le.
사전을 찾아보고 나서야 이해했어.
我在外面一般戴彩镜。
wo3zai4wai4mian1yi4ban1dai4cai3jing4.
나는 밖에 있을 땐 일반적으로 칼라렌즈를 껴.
我们家有两台彩电。
wo3menjia1you3liang3tai2cai3jing4.

우리집에는 두대의 텔레비전이 있다.
我只是随便看看。
wo3zhi3shi4sui2bian4kan4kan.

내 마음대로 볼게요.
我把单词忘了。
wo3ba3dan1ci4wang4le.

단어를 잊어먹었다.
我今年20岁,所以我长大成人了。
wo3jin1nian2er4shi2sui4,suo3yi3wo3zhang3da4cheng2ren2.

나는 올해 20살이다.그래서 성인이 됐다.
我的爸爸在韩国每天工作,对我来说他很辛苦。
wo3de ba4ba zai4han2guo2mei3tian1gong1zuo4,dui4wo3lai2shuo1ta1hen3xin1ku3.

우리 아빠는 한국에서 메일 일한다, 나를 위해서 고생하신다.
我们互相学习怎么样?
wo3men hu4xiang1xue2xi2zen3meyang4?

우리 서로 공부하는게 어때?
上课的学习学习很重要,我自己学习也很重要。
shang4ke4dexue2xi2hen3zhong4yao,wo3zi4ji3de xue2xi2ye3hen3zhong4yao4.

수업의 공부는 매우 중요하다, 스스로의 공부 또한 중요하다.
我有很漂亮的俄罗斯朋友,介绍给你认识吧。
wo3you3hen3piao4liang de e2luo2si1peng2you,jie4shao4gei3ni3ren4shi ba.

나 예쁜 러시아 친구가 있어, 너랑 알게끔 소개해줄게.
什么地方可以买日本的油笔?
shen2medi4fang1ke3yi3mai3ri4ben3deyou2bi3?
어떤 곳에 가야 일본 볼펜을 살수 있어?
我在中国生活从9月到明年7月。
wo3zai4zhong1guo2sheng1huo2 cong2jiu3yue4 dao4ming2nian4liu4yue4.

나는 9월부터 내년 7월까지 중국에서 생활한다.
我的皮肤变黑了。
wo3de pi2fu1 bian4hei1le.

내 피부가 검게 변했어.
我们看的那里就是我的住宅。
wo3menkan4de na4li3jiu4shi4wo3dezhu4zhai2.

저기 우리가 보고있는 것이 내 집이야.
汉语很难,我读的很奇怪,但是中国人认为简单。
han4yu3hen3nan2,wo3du2dehen3qi2guai4,dan4shi4zhong1guo2ren2ren4wei2jian3dan1.
중국어는 어렵다.내가 읽는 것은 매우 이상하다, 그러나 중국인들은 간단하게 여긴다.
我在韩国打了耳洞。
wo3zai4han2guo2da3le er2dong4.

난 한국에서 귓볼을 뚫었다.
我很期待。
wo3hen3qi2dai4.

기대된다.