Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Mikä sinun nimesi on?
Minun etuniemini on... y minun sukunimeni on...
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre de pila es... y mi apellido
Ole hyvä ja kirjoita
Por favor, escribilo
Mikä sinun osoitteesi on?
Minun osoitteeni on...
¿Cuál es tu dirección?
Mi dirección es...
Mikä sinun kotimaasi on?
Minun kotimaani on...
¿Cuál es tu páis de origen?
Mi pási de origen es..
Mikä teidän niemenne on?
¿Cual es su nombre?
Mikä teidän puhelinnumeronne on?
¿Cuál es su número de teléfono?
Mikä päivä tänään on?
Tänään on lauantai
Mikä Liisan osoite on?
¿Cuál es la dirección de Liisa?
Kenen auto in Peugot?
¿El auto de quién es un Peugot?
Tiedätkö kennen sävellys on "Finlandia"?
Se on Sibeliuksen
¿Sabés la composición de quién es "Finlandia"?
Es una compoisción de Sibelius
Minkä hinta on 20 markkaa?
¿El precio de qué es 20 marcos?
Saanko esitellä?
¿Los presento?
Kennellä on markaa?
Minulla
¿Quién tiene (un) marco?
Milloin on suomen kurssi?
Maanantaina ka keskiviikkona
Miksi sinä olet minulle vihainen? Siksiko että nämä kukat ovat Jusilta?
¿Por qué está enojada conmigo? ¿Poque estás flores son de Jussi?