Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/503

Click to flip

503 Cards in this Set

 • Front
 • Back
趙/赵
Zhào
錢/钱
Qián
孫/孙
Sūn
李/李
周/周
Zhōu
吳/吴
鄭/郑
Zhèng
王/王
Wáng
馮/冯
Féng
陳/陈
Chén
褚/褚
Chǔ
衛/卫
Wèi
蔣/蒋
Jiǎng
沈/沈
Shěn
韓/韩
Hán
楊/杨
Yáng
朱/朱
Zhū
Qín
Yóu
許/许
何/何
呂/吕
施/施
Shī
張/张
Zhāng
Kǒng
Cáo
Yán
Huà
Jīn
Wèi
Táo
Jiāng
Xiè
Zōu
Bǎi
Shuǐ
Dòu
Zhāng
Yún
Pān
Fàn
Péng
Láng
Wéi
Chāng
Miáo
Fèng
Huā
Fāng
Rén
Yuán
Liǔ
Fēng
Bào
Shǐ
Táng
Fèi
Lián
Cén
Xuē
Léi
Tāng
Téng
Yīn
Luó
Hǎo
Ān
Cháng
Yuè
Shí
Biàn
Kāng
Yuán
Mèng
Píng
Huáng
Xiāo
Yǐn
Yáo
Shào
Zhàn
Wāng
Máo
Bèi
Míng
Zāng
Chéng
Dài
Tán
Sòng
Máo
Páng
Xióng
Shū
Xiàng
Zhù
Dǒng
Liáng
Ruǎn
Lán
Mǐn
Qiáng
Jiǎ
Lóu
Wēi
Jiāng
Tóng
Yán
Guō
Méi
Shèng
Lín
Diāo
Zhōng
Qiū
Luò
Gāo
Xià
Cài
Tián
Fán
Líng
Huò
Wàn
Zhī
Zǎn
Guǎn
Jīng
Fáng
Qiú
Miào
Gān
Xiè
Yīng
Zōng
Dīng
Xuān
Bēn
鄧/邓
Dèng
Shàn
Háng
Hóng
Bāo
Zhū
Zuǒ
Shí
Cuī
Niǔ
Gōng
Chéng
Xíng
Huá
Péi
Róng
Wēng
Xún
Yáng
Huì
Zhēn
Jiā
Fēng
Ruì
羿
Chǔ
Jìn
Bǐng
Sōng
Jǐng
Duàn
Jiāo
Gōng
Kuí
Shān
Chē
Hóu
Péng
Quán
Bān
Yǎng
Qiū
Zhòng
Gōng
Nìng
Qiú
Luán
Bào
Gān
Tǒu
Róng
劉/刘
Liú
Jǐng
Zhān
Shù
Lóng
Xìng
Sháo
Gào
Yìn
宿
Bái
怀
Huái
Tái
Cóng
È
Suǒ
Xián
Lài
Zhuō
Lìn
Méng
Chí
Qiáo
Yīn
Nài
Cāng
Shuāng
Wén
Shēn
Dǎng
Zhái
Tán
Gòng
Láo
Páng
Shēn
Rǎn
Zǎi
Yōng
Sāng
Guì
Niú
寿
Shòu
Tōng
Biān
Yān
Jiá
Shàng
Nóng
Wēn
Bié
Zhuāng
Yàn
Chái
Yán
Chōng
Lián
Huàn
Ài
Róng
Xiàng
Shèn
Liào
Zhōng
Héng
Gěng
Mǎn
Hóng
Kuāng
Guó
Wén
Kòu
广
Guǎng
Quē
Dōng
Ōu
Shū
Yuè
Kuí
Lóng
Shī
Gǒng
Shè
Niè
Cháo
Gōu
Áo
Róng
Lěng
Xīn
Kàn
Jiǎn
Ráo
Kōng
Zēng
Shā
Niè
Yǎng
Fēng
Cháo
Guān
Kuǎi
Xiàng
Zhā
Hòu
Jīng
Hóng
Yóu
Zhú
Quán
Huán
Gōng
万俟
Mòqí
司马
Sīmǎ
上官
Shàngguān
欧阳
Ōuyáng
夏侯
Xiàhóu
诸葛
Zhūgě
闻人
Wénrén
东方
Dōngfāng
赫连
Hèlián
皇甫
Huángfǔ
尉迟
Yùchí
公羊
Gōngyáng
澹台
Tántái
公冶
Gōngyě
宗政
Zōngzhèng
濮阳
Púyáng
淳于
Chúnyú
单于
Chányú
太叔
Tàishū
申屠
Shēntú
公孙
Gōngsūn
仲孙
Zhòngsūn
轩辕
Xuānyuán
令狐
Lìnghú
钟离
Zhōnglí
宇文
Yǔwén
长孙
Zhǎngsūn
慕容
Mùróng
鲜于
Xiānyú
闾丘
Lǘqiū
司徒
Sītú
司空
Sīkōng
亓官
Qíguān
司寇
Sīkòu
Zhǎng
子车
Zǐjū
颛孙
Zhuānsūn
端木
Duānmù
巫马
Wūmǎ
公西
Gōngxī
漆雕
Qīdiāo
乐正
Yuèzhèng
壤驷
Rǎngsì
公良
Gōngliáng
拓拔
Tuòbá
宰父
Zǎifǔ
谷粱
Gǔliáng
Jìn
Chǔ
Yán
Yān
Qīn
段干
Duàn'gān
百里
Bǎilǐ
东郭
Dōngguō
南门
Nánmén
呼延
Hūyán
Guī
Hǎi
羊舌
Yángshé
微生
Wēishēng
Yuè
Shuài
Gōu
Kàng
Kuàng
Hòu
Yǒu
Qín
梁丘
Liángqiū
左丘
Zuǒqiū
东门
Dōngmén
西门
Xīmén
Shāng
Móu
Shé
Nài
Shǎng
南宫
Nángōng
Qiáo
Nián
Ài
Yáng
Tóng
第五
Dìwǔ
Yán