Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/157

Click to flip

157 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Djur som har tre groddblad och vars kroppshåla är fullständigt klädd med
mesoderm tillhör:


a) acoelomata


b) amniota


c) pseudocoelomata


d) kvasicoelomata


e) coelomata

b) amniota


e) coelomata

Ett pseudocoel är en kroppshåla beklädd med:


a) Septum horisontale


b) Mesoderm


c) Septum transversum
d) Mesoderm och endoderm


e) Mesenterier

d) Mesoderm och endoderm

De flagellerade cellerna som bekläder kanaler inne i svampdjur kallas:


a) Porocyter
b) Pinacocyter


c) Amöbocyter


d) Cnidocyter


e) Choanocyter

e) Choanocyter

Vilken/vilka av följande celltyper täcker den yttre ytan hos svampdjuren?


a) Porocyter
b) Pinacocyter


c) Archaeocyter


d) Myocyter


e) Cnidocyter

b) Pinacocyter

Vilken/vilka av följande påståenden är associerade med svampdjuren?


a) Choanocyter


b) Nematoder


c) Spicule
d) Porocyter


e) Mesoderm

a) Choanocyter


c) Spicule
d) Porocyter

Vilket/vilka utav följande påståenden om svampdjur är korrekt:


a) larvformen är cilierad och frisimmande


b) klassificeras på basis av typ av skelettmaterial


c) kan betraktas mer som en koloni av protozoer än ett flercelligt djur


d) celler har förmåga att övergå från en celltyp till en annan


e) svampdjuren betraktas evolutionärt som föregångare till mera komplexa djur som koralldjur och maskar

a) larvformen är cilierad och frisimmande


b) klassificeras på basis av typ av skelettmaterial


d) celler har förmåga att övergå från en celltyp till en annan


e) svampdjuren betraktas evolutionärt som föregångare till mera komplexa djur som koralldjur och maskar

Vilken/vilka av följande stadier förekommer i livscykel hos Obelia:


a) medusa


b) planula


c) polyp


d) zygot


e) miracidium

a) medusa


b) planula


c) polyp


d) zygot

Vilken / vilka av följande påståenden är associerade med nässeldjuren?


a) Alternerar mellan polyp och medusa


b) Tre kroppslager


c) Nematocyst


d) Planula larv


e) Gastrovaskulär håla

a) Alternerar mellan polyp och medusa


c) Nematocyst


d) Planula larv


e) Gastrovaskulär håla

Vilken / vilka av följande påståenden är associerade med både medusa och polyp stadier hos en Hydrozoa?
a) Asexuell förökning


b) Sessil livsföring


c) Gastrovaskulär håla


d) Produktion av planula larver


e) Tjock mesoglea

c) Gastrovaskulär håla

Larverna hos Cnidaria kallas;


a) Cercarie
b) Planula


c) Polyp


d) Medusa


e) Trochophora

b) Planula

Vilken/vilka av följande grupper tillhör deuterostomata:


a) snäcka


b) bläckfisk


c) sjöstjärna
d) daggmask


e) insekt

c) sjöstjärna

Den typ av vävnad som omger tarmen hos Annelider och syntetiserar glycogen
kallas:


a) Archeoblastisk vävnad


b) Chloragogen vävnad


c) Nephridial vävnad


d) Pancreatisk vävnad


e) Atok vävnad

b) Chloragogen vävnad

Vilken/vilka av följande grupper tillhör deuterostomata:


a) snäcka


b) bläckfisk


c) sjöstjärna
d) daggmask


e) insekt

c) sjöstjärna

Slutet blodkärssystem återfinns hos:


a) insekter


b) snäckor


c) musslor
d) daggmaskar


e) skorpioner

d) daggmaskar

Vilken/vilka av följande djur har enterocoel mesodermanläggning?


a) Mollusca


b) Urochordata


c) Annelida


d) Arthropoda


e) Amniota


f) Echinodermata

b) Urochordata


f) Echinodermata

Vilken av följande termer är den del av en binnikemasken som fäster den vid värddjurets tarmepitel?


a) cirrus


b) mun


c) pharynx


d) proglottid


e) scolex

e) scolex

Den korrekta ordningsföljden i livscykeln hos en Trematod (Digena) är:


a) ägg - miracidium - cercaria - sporocyst


b) ägg - miracidium.- sporocyst – cercaria


c) ägg - sporocyst - cercaria - miracidium


d) ägg - cercaria - miracidium - sporocyst


e) ägg - sporocyst - miracidium – cercaria

b) ägg - miracidium.- sporocyst – cercaria

De flesta plattmaskar är frilevande eller endoparasiter. Vilken/vilka av följande taxa har ett ektoparasitiskt levnadssätt?
a) Turbellaria


b) Trematoda


c) Monogena


d) Cestoda


e) Gyrodactylus

c) Monogen


e) Gyrodactylus

Vilka av följande klasser tillhör phylum Annelida? a) Scyphozoa
b) Polychaeta


c) Chaetognatha


d) Oligochaeta (Clitellata)


e) Monogena

b) Polychaeta


d) Oligochaeta (Clitellata

Annelider kan sägas ha dubbel cirkulation på så vis att material kan transporteras av blodet eller av:
a) De exkretoriska organen


b) Coelom vätskan


c) Peristaltiska kontraktioner i tarmen


d) Det respiratoriska flödet


e) Axial systemet

b) Coelom vätskan

De paddelliknande utskotten som karaktäriserar polychaeterna kallas:


a) Propodia


b) Peripodia


c) Setae


d) Pseudopodia


e) Parapodia

e) Parapodia

Cuticula skiljer sig från tegument på så vis att cuticula är ___ medan tegument är ___.


a) Syncytial , cilierad


b) Död, levande


c) Cilierad, syncytial


d) Levande, död


e) Syncytial, levande

b) Död, levande

Vilka likheter finns mellan protostomata och deuterostomata:


a) spiralklyvning


b) samma coelomutveckling


c) munnen bildas först, sen anus
d) båda bildar en ihålig blåsa med en blastopor


e) embryonala celler är indeterminerade, dvs en cell har förmågan att bilda alla de olika
celltyper som utgör ett embryo

d) båda bildar en ihålig blåsa med en blastopor

Choanocyterna hos en syconoid Porifera sitter i:


a) Inströmningskanalerna


b) Utströmningskanalerna


c) Radialkanalerna


d) Gastrocoelet


e) Mesohylen

c) Radialkanalerna

Det amniota ägget utvecklades först hos:


a) broskfiskar


b) fåglar


c) reptiler


d) groddjur


e) ägg-läggande mammalier (monotremata)

c) reptiler

Insekter, ex en gräshoppa, transporterar blod via


a) öppet blodkärlssystem


b) gastrovaskularhålighet


c) fuktig hudyta


d) respirations och exkretionssystemen

a) öppet blodkärlssystem

Kräftdjurens respirationsorgan består av;


a) Gälar


b) Boklungor


c) Trakéer


d) Bokgälar


e) Alveoler

a) Gälar

Cuticulan hos Arthropoder är sammansatt av ett tjockare inre ___ lager, och ett tunnare yttre lager, ___. Den macromolekyl som karaktäriserar cuticulan är ___.


a) Exocuticula, endocuticula, chitin


b) Procuticula, epicuticula, chitin


c) Endocuticula, procuticula, keratin


d) Epicuticula, exocuticula, keratin


e) Endocuticula, exocuticula, keratin

b) Procuticula, epicuticula, chitin

Förutom att ha ogrenade extremiteter har Insecta:


a) 2 par antenner, maxill men inga mandibler


b) 2 par antenner, mandibler och ett par maxiller


c) ett par antenner, maxill och två par mandibler


d) ett par antenner, mandibler och två par maxiller


e) ett par antenner, saknar maxiller och mandibler

d) ett par antenner, mandibler och två par maxiller

Ljuskänsliga sinnesorgan hos plattmaskar kallas:


a) Rheoreceptors


b) Ocelli


c) Auricler


d) Statocyst


e) Rhabdit

b) Ocelli

En sjöstjärnas nervsystem består av:


a) inga egentliga nervceller


b) ett komplex av ganglion i varje arm


c) ett centralt nervsystem, som inkluderar en hjärna


d) en central nervring, som förgrenar sig ut i varje arm


e) ett diffust nervnät lokaliserat till epidermis

d) en central nervring, som förgrenar sig ut i varje arm

Hos tagghudingar tas vatten in till ambulakralkärlssystemet (water vascular system) genom;


a) Hudgälar


b) Ringkanalen


c) Radiärkanaler


d) Madreporitskivan


e) Slangfötterna

d) Madreporitskivan

Ambulakralfåran finns mellan:


a) Rader av tubfötter


b) Radial nerverna


c) Lager av pedicellarier


d) Rader av dermala skelettplattor


e) Madreporiterna

a) Rader av tubfötter

Vilken/vilka av följande grupper kännetecknas av att armarna inte är tydligt avsatta från centralskivan, öppen ambulakralfåra slangfötter med sugskivor och madreporiten sitter på aboral sidan?


a) Crinoidea


b) Ophiuroidea


c) Asteroidea


d) Echinoide


e) Holothuroidea

c) Asteroidea

Vilken/vilka av följande påståenden om Tunicater indikerar att dessa djur är kordater?
a) Adulter har en gältarm.


b) Larverna har ett dorsalt ihåligt nervrör, en postanal svans, gälspringor och en korda.


c) Både larver och adulter har ett coelom.


d) Larver och adulter filtrerar småpartiklar ur vattnet.


e) Adulterna har kontraktila sidohjärtan


f) Äggen har en holoblastisk spiralklyvning

b) Larverna har ett dorsalt ihåligt nervrör, en postanal svans, gälspringor och en korda.

Vilken/vilka av följande karaktärer kan endast iakttagas hos kordater?


a) bilateral symmetri


b) coelom


c) gälspringor


d) endoskelett


e) svans


f) anus

c) gälspringor


e) svans

Hos vertebrater ersätts vanligtvis ___ av ___:


a) pharynxfickor ; gälbågar


b) dorsal ihålig nervsträng ; ventral solid nervsträng


c) gälbågar ; pharynxfickor


d) korda ; dorsal ihålig nervsträng


e) korda ; ryggrad

e) korda ; ryggrad

Hur är ett fiskhjärta konstruerat?


a) ett förmak (atrium)- en kammare (ventrikel)


b) två förmak - en kammare


c) ett förmak - två kammare


d) två förmak - två kammare


e) två förmak - partiellt delad kammare

a) ett förmak (atrium)- en kammare (ventrikel)

Hajar har


a) placoidfjäll.


b) ctenoidfjäll.


c) cykloidfjäll.


d) ganoidplattor.


e) inget av ovanstående

a) placoidfjäll.

Ammocoetes är en larval form hos


a) pirål.
b) benfisk.


c) nejonöga.


d) lungfisk.


e) groddjur

c) nejonöga.

Ett 350 miljoner år gamla fossil som kallas Ichthyostega var


a) en kvastfenig fisk som gav upphov till groddjur.


b) en av de tidigast kända tetrapoderna


c) en ödla-liknande stamreptil


d) en strålfenfisk som gav upphov till groddjur

b) en av de tidigast kända tetrapoderna

Anura skiljer sig från Urodela genom att Anura


a) saknar en svans i sitt vuxna stadium


b) har bakben anpassade för hoppning


c) har ett grodyngel larvstadiet
d) alla dessa

d) alla dessa

Vilket/vilka av följande påståenden om grodor är falskt/a?


a) förökar sig genom sexuell reproduktion


b) hanar lockar honor att släppa äggen i vattnet


c) hanar injicerar spermier in i honorna


d) de flesta förökar sig genom yttre befruktning


e) inget av ovanstående

c) hanar injicerar spermier in i honorna

Palaeognathae inkluderar:


a) alla flygoförmögna fåglar


b) alla fåglar utan bröstben


c) alla fåglar som kan flyga


d) en utdöd fågelgrupp som är förfader till bl.a. pingviner

a) alla flygoförmögna fåglar

Vilken/vilka av nedanstående bilateralsymmetriska djur saknar kroppshåla (coelom)?
a) Echinodermata (tagghudingar)


b) Mollusca (blötdjur)


c) Cnidaria (nässeldjur)


d) Platyhelminthes (plattmaskar)


e) Annelider (ringmaskar)

d) Platyhelminthes (plattmaskar)

Vilken/vilka av följande blodkärl transporterar syrerikt blod från lungan till hjärtat?
a) lungartär


b) lungven


c) aorta


d) vena cava


e) kransartär

b) lungven

Hermafroditer är djur som:


a) har gonader av det ena könet men yttre könskaraktärer av det andra könet


b) utvecklas från obefruktade ägg


c) har både hanliga och honliga könsorgan


d) befruktar sig själva


e) har abnorma reproduktionssystem

c) har både hanliga och honliga könsorgan

De flesta vuxna groddjur andas genom;


a) gälar och simblåsa


b) gälar och tunn hud


c) endast lungor
d) lungor och tunn hud


e) tunn hud

d) lungor och tunn hud

Cephalization är vanligen associerad med:


a) Sfärisk symmetri


b) Radiär symmetri


c) Sessila djur


d) Bilateral symmetri


e) Lophophorata djur

d) Bilateral symmetri

Bilateralsymmetriska djur kan indelas i två stora grupper, baserat på evolutionära utvecklingslinjer som separerades under Cambrium. Dessa båda utvecklingslinjer skiljer sig åt genom skillnader i:


a) Reproduktionscykel


b) Tidigt embryoutveckling


c) Sätt att skaffa och lagra energi


d) Miljö-/Livsbetingelser


e) Metabolism

b) Tidigt embryoutveckling

Vilken/vilka av följande phyla uppvisar radiärsymmetri?


a) Mollusca (blötdjur)


b) Chordata (ryggsträngsdjur)


c) Cnidaria (nässeldjur)


d) Arthropoda (leddjur)


e) Nematoda (spolmaskar)

c) Cnidaria (nässeldjur)

Kännetecknande för protostomier är att;
a) Blastoporen (urmunnen) utvecklas till anus i det vuxna djuret
b) En primativstrimma bildas på ytan av blastodiscen
c) Cellerna i embryot blir tidigt differentierade
d) Coelomet bildas genom uppsprickning i mesodermet
e) Den befruktade äggcellen genomgår spiralklyvning
e) Den befruktade äggcellen genomgår spiralklyvning

Vilket/vilka av följande påståenden är karaktäristisk/a för svampdjur:


a) fastsittande filtrerare


b) kroppsväggen har inga celler


c) flagellerade kragceller (choaocyter) förflyttar vatten


d) vatten kommer in via en enda öppning, osculum


e) amöboida celler med matspjälkande och könscellsproducerande funktion

a) fastsittande filtrerare


c) flagellerade kragceller (choaocyter) förflyttar vatten


e) amöboida celler med matspjälkande och könscellsproducerande funktion

Porifera skiljer sig från de flesta andra djur genom att de:


a) Formar inga egentliga organ


b) Är sessila (fastsittande)


c) Är triploblastiska


d) Har trichophora larv


e) Har mun men ingen anus

a) Formar inga egentliga organ


b) Är sessila (fastsittande)

Polypoid kroppsform är den dominerande eller den enda formen inom:


a) scyphozoer och hydrozoer


b) anthozoer och hydrozoer


c) protozoer och anthozoer


d) scyphozoer och metazoer


e) anthozoer och scyphozoer

b) anthozoer och hydrozoer

Vilken/vilka av följande påståenden om nematocyster är korrekta?


a) De är organeller som används vid bytesfångst hos Cnidaria


b) De är exkretionsorgan hos Plathyhelmintes


c) De är reproduktiva celler hos Cnidaria


d) De är cilierade celler hos Porifera


e) De är exkretoriska celler hos Porifera

a) De är organeller som används vid bytesfångst hos Cnidaria

Vilken / vilka av följande påståenden är associerade med nässeldjuren?


a) Alternerar mellan polyp och medusa


b) Tre kroppslager


c) Nematocyst


d) Planura larv


e) Gastrovaskulär håla

a) Alternerar mellan polyp och medusa


c) Nematocyst


d) Planura larv


e) Gastrovaskulär håla

Koraller tillhör följande taxa:


a) Anthozoa


b) Cnidaria


c) Porifera


d) Annelida


e) Crustacea

a) Anthozoa


b) Cnidaria

Vilken av följande termer är den del av binnikemasken som fäster den vid värddjurets tarmepitel?


a) cirrus


b) mun


c) pharynx


d) proglottid


e) scolex

e) scolex

Djur tillhörande phylum Platyhelminthes är ofta parasiter. Vilken/vilka av följande alternativ är anpassningar till parasitiskt levnadssätt bland Platyhelminthes?


a) Stor kroppsstorlek


b) En tydligt flerförgrenad gastrovaskulär håla


c) Ett utvecklat syretransportsystem


d) Upptag av näringsämnen genom kroppsväggen


e) Kroppshålan fylld med mesenkym

d) Upptag av näringsämnen genom kroppsväggen

Hos plattmaskar fyller celler av mesodermalt ursprung utrymmet mellan muskler och organ. Vad kallar dessa celler?


a) Parenchym


b) Rhabditer


c) Cuticelceller


d) Tegument


e) Flamceller

a) Parenchym

Djur som har bladliknande kroppsform, är endoparasiter och har neoderm, samt komplicerad livscykel tillhör:


a) Tricladia (triclader)


b) Trematoda (sugmaskar)


c) Monogena (haptormaskar)


d) Cestoda (binnikemaskar)


e) Hirudinea (iglar)

b) Trematoda (sugmaskar)

De flesta bivalvia är;


a) Predatorer


b) Filtrerare


c) Parasiter


d) Saprofyter


e) Commensalier

b) Filtrerare

Bivalvia använder ___ för att transportera födan till munnen.


a) Chelicerer


b) Parapodier


c) Cilier


d) Borst


e) Pseudopodier


c) Cilier

En annelid karaktär bland Polychaeta som också delas med ALLA mollusker är;


a) Segmentering


b) Ett slutet blodkärlssystem


c) En trochophora larv


d) Antalet hjärtkammare


e) Ett marint habitat

c) En trochophora larv

Vilken / vilka kroppsdelar hos Mollusca bildar skalet?


a) Mantel


b) Fot


c) Inälvssäck


d) Radula


e) Spicule

a) Mantel

Gastropoda har en raspande födostruktur som benämns:


a) Proboscis


b) Rynchocoel


c) Corona


d) Mastax


e) Radula

e) Radula

Skalet hos mollusker består av tre lager, arrangerade från utsidan till insidan:


a) Mantel lager - prisma lager - periostracum


b) Prisma lager - periostracum - pärlemor lager (nacreous)


c) Periostracum - prisma lager - pärlemor lager (nacreous)


d) Pärlemor lager (nacreous) - periostracum - mantel lager


e) Periostracum - pärlemor lager (nacreous) - prisma lager

c) Periostracum - prisma lager - pärlemor lager (nacreous)

Segmentet, hos Polychaeterna, som bär käkarna är:


a) Cephalostomium


b) Peristomium


c) Periostracum


d) Peritoneum


e) Prostomium

b) Peristomium

Föda sugs in i munnen på en Oligochaete genom ett undertryck skapat av muskulär/a:


a) Borst


b) Pharynx


c) Mandibler


d) Chloragogen


e) Peripoda

b) Pharynx

Polychaeter skiljer sig från andra Annelider genom att ha:


a) Huvud


b) Clitellum


c) Parapodier


d) Hydrostatiskt skelett


e) Pygidium

c) Parapodier

Exoskelettet hos Arthropoda förhindrar tillväxt. För att lösa detta problem genomgår djuren en process där det gamla exoskelettet kastas av, kallad:


a) Ecdysis


b) Instar


c) Metamorphosis


d) Tagmatazation


e) Cephalisation

a) Ecdysis

Crustacea är de enda Arthropoderna med:


a) Huvud, thorax och abdomen


b) Två par antenner


c) Mandibler


d) Birama extremiteter


e) Ledade extremiteter

b) Två par antenner


d) Birama extremiteter

Crustacea har en tvådelad mage, i den första delen finns:


a) Tuggtänder


b) Digestionskörtlar


c) Androgena körtlar


d) Antenn körtlar


e) Capitulum

a) Tuggtänder

Exkretionsorganens porer hos Crustacea är placerade:


a) Vid basen av chelipederna


b) Vid basen av gångbenen


c) Vid basen av antennule


d) Vid basen av uropoden


e) Vid basen av telson

c) Vid basen av antennule

Ett facettöga är uppbyggt av många små enheter med individuella linser och nerver. Dessa strukturer kallas:


a) Facetter


b) Punktögon


c) Ommatidia


d) Ocelli


e) Capitulum

c) Ommatidia

En primitiv larvform hos Crustacea är:


a) Mysis


b) Trochophora


c) Protozoea


d) Nauplius


e) Cladocera

d) Nauplius

Vilken / vilka av följande grupper kännetecknas av att ha ett par extremiteter per segment utom det första och två sista segmenten:


a) Uniramia


b) Chilopoda


c) Insecta


d) Diplopoda


e) Millipedia

b) Chilopoda

Vilken / vilka av följande grupper kännetecknas av att de har en komplex tuggapparat, pedicellarier med tre käkar, och rörliga taggar?


a) Crinoidea


b) Ophiuroidea


c) Asteroidea


d) Echinoidea


e) Holothuroidea

e) Holothuroidea

Hos ett chordataembryo, vilket av dessa stadier inträffar sist?


a) gastrulation


b) neurulation


c) blastulation


d) klyvning


e) morulation

b) neurulation

Från vilket groddlager utvecklas muskler och kotor?


a) epiderm


b) ectoderm


c) endoderm


d) mesoderm


e) myoderm

d) mesoderm

Vilken/vilka av följande strukturer har en respiratorisk funktion hos ett fågelembryo?


a) gulesäck


b) chorion


c) amnion


d) somiten


e) allanthois

b) chorion


e) allanthois

Tre karaktärer som är unika för en kordat är följande:


a) segmentering / dorsal ihålig nervsträng / gälbågar eller pharynxfickor


b) dorsal ihålig nervsträng / korda / bilateralsymmetri


c) bilateralsymmetri / segmentering / välutvecklat coelom


d) välutvecklat coelom / gälbågar eller pharynxfickor / korda


e) gälbågar eller pharynxfickor / dorsal ihålig nervsträng / korda

e) gälbågar eller pharynxfickor / dorsal ihålig nervsträng / korda

Hos kordater utvecklas blastoporen till:


a) anus


b) radula


c) archenteron


d) mun


e) nervrör

a) anus

Vad är funktionen hos sidolinjesystemet hos fiskar och larvala amphibier?


a) det används till undervattenshörsel


b) det registrerar förändringar i vattentryck, vilket gör det t.ex. möjligt att upptäcka rörelser från andra djur


c) det hjälper djuret att avgöra vad som är upp och ned


d) det utsöndrar överskottssalt


e) det är ett ljudalstrande organ

b) det registrerar förändringar i vattentryck, vilket gör det t.ex. möjligt att upptäcka rörelser från andra djur

Organisationen av blod- och vattenflöde hos en fiskgäle ökar möjligheten att ta upp syre ur vattnet därför att:


a) vatten strömmar i en enda riktning över gälarna


b) syrefattigt blod i gälbladen möter först syrefattigt vatten


c) syrerikt vatten över gälbladen möter först syrefattigt blod i gälbladen


d) fiskar har simblåsa


e) syrehalten i vatten är större än i luft

c) syrerikt vatten över gälbladen möter först syrefattigt blod i gälbladen

Vilken / vilka av följande osmoregulatoriska problem har en sötvattensfisk men inte en saltvattensfisk?


a) de måste upprätthålla en jonkoncentration i cellerna och det interstitiella rummet (extra cellular space) som är annorlunda än det omgivande vattnet


b) en passiv indiffusion av vatten, speciellt genom gälarna


c) de förlorar vatten, speciellt genom gälarna och urin


d) måste reglera vattenhalten i det interstitiella rummet genom rektalkörteln


e) måste dricka stora mängder vatten

b) en passiv indiffusion av vatten, speciellt genom gälarna

Vilken/vilka av följande påståenden är korrekta när det gäller inandning hos fåglar?


a) både de främre och bakre luftsäckarna fylls med luft


b) lungorna fylls med luft från de bakre luftsäckarna


c) de främre luftsäckarna fylls med luft medan de bakre töms


d) främre och bakre luftsäckar expanderar


e) de bakre luftsäckarna fylls med luft medan de främre töms

a) både de främre och bakre luftsäckarna fylls med luft


d) främre och bakre luftsäckar expanderar

Vilken/vilka av följande påståenden är unik bland fåglar:


a) hjärtat har fyra rum


b) ihåliga, luftfyllda ben


c) bröstbenskam


d) fjädrar


e) konstant enkelriktad luftström genom lungan

b) ihåliga, luftfyllda ben


d) fjädrar

Vilken / vilka ben är INTE en del av appendikular skelettet?


a) radius


b) ulna


c) dentale


d) scapula


e) femur

c) dentale

Däggdjur och fåglar har följande egenskaper gemensamt, utom:


a) släktskap med reptiler


b) förmåga att flyga


c) ett hjärta med fyra rum


d) tänder anpassade för speciell diet


e) endotermi

a) släktskap med reptiler

Vilken / vilka av strukturerna nedan är derivat från däggdjurens epidermis?


a) hår


b) svettkörtlar


c) prostatakörtel


d) mjölkkörtlar


e) horn


f) tunntarmen


g) hörselbenen

b) svettkörtlar

Monotremater skiljer sig från andra däggdjur genom att de;


a) inte producerar mjölk


b) saknar kroppsbehåring


c) lägger ägg


d) finns i Australien


e) har ett hudveck där ungen färdigutvecklas

c) lägger ägg

Vilken/vilka av följande påståenden är karaktärer för byggnadsplanen hos phylum Porifera?


a) Gastrovaskulär håla


b) Ingen egentlig vävnad eller organ


c) Organiserad kring ett vattenkanalsystem


d) Biradiärsymmetriska

b) Ingen egentlig vävnad eller organ

Det amniota ägget utvecklades först hos:


a) broskfiskar


b) fåglar


c) reptiler


d) groddjur


e) ägg-läggande mammalier (monotremata)

c) reptiler

Från vilket groddlager utvecklas nervsystemet?


a) epiderm


b) ektoderm


c) endoderm


d) mesoderm


e) myoderm

d) mesoderm

Vilken är den första fasen i embryoutvecklingen?


a) gastrulation


b) blastulering


c) klyvning


d) implantation


e) invagination

c) klyvning

Vad händer under gastrulationen?


a) den ändrar en solid cellklump till en ihålig blastula


b) den ändrar en solid blastula till ett ihåligt embryo med tre groddlager


c) den bildar nervröret genom invagination av ektodermet


d) den ändrar en ihålig blastula till ett ihåligt embryo med tre groddlager


e) den bildar en korda genom delamination av ektodermet

d) den ändrar en ihålig blastula till ett ihåligt embryo med tre groddlager

Vad händer vid blastoporen hos ett grodembryo?


a) celler rullar in för att bilda blastocoelet


b) vätska diffunderar in i för att bilda en blastocyst


c) celler som bildar ektoderm tränger ut och sprider sig över ytan på embryot


d) celler som bildar endoderm och mesoderm migrerar in i embryot


e) en grupp av celler invaginerar in i embryot och bildar nervrör

e) en grupp av celler invaginerar in i embryot och bildar nervrör

Svampdjuren har inga organ, istället har de celler som stöds av:


a) Ostia och osculum


b) Spicule och spongin


c) Oscula och spicule


d) Spongin och osculum


e) Osculum och spicule

b) Spicule och spongin

Det inre utrymmet i en asconoid Porifera benämns:


a) Osculum


b) Utströmningskanal


c) Spongocoel


d) Spongin


e) Gastrovaskulär håla

c) Spongocoel

Vilken av de tre byggnadstyperna bland svampdjuren är den mest komplexa, uppbyggd av multibla flagellerade kamrar?


a) Syconoid


b) Asconoid


c) Polyconoid


d) Leuconoid


e) Polypoid

d) Leuconoid

Den typiska larvformen hos Demospongiae är:


a) Planula


b) Gemmula


c) Parenchymula


d) Trochophora


e) Veliger larv

c) Parenchymula

Digestion hos Cnidaria är:


a) Inre och extracellulär


b) Yttre och intracellulär


c) Yttre, extracellulär och intracellulär


d) Inre, extracellulär och intracellulär


e) Inre och intracellulär

d) Inre, extracellulär och intracellulär

Vilken är det mest iögonfallande stadiet i livscykeln hos Obelia?


a) Polypen


b) Medusan


c) Mesoglean


d) Planarian


e) Cercarien

a) Polypen

En strobila är en struktur i livscykeln hos medlemmar av klassen:


a) Hydrozoa


b) Trematoda


c) Scyphozoa


d) Nematoda


e) Turbellaria

c) Scyphozoa

Medusaformen hos Cnidaria har flytförmåga därför att den har mycket av ett material kallat:


a) Cnidocil


b) Rhopalium


c) Mesoglea


d) Hydranth


e) Gaskörtel

c) Mesoglea

Nervsystemet hos de flesta plattmaskar kan bäst beskrivas som:


a) En nervsträng


b) Ett nervnät


c) En nervstege


d) En nervring


e) Ett nervknippe

c) En nervstege

Tappformade strukturer i epidermis hos Turbellaria, som utsöndrar slem kallas:


a) Parenchym


b) Rhabditer


c) Cuticelceller


d) Tegument


e) Flamceller

b) Rhabditer

Hos endoparasitiska plattmaskar är kroppen täckt av ett syncytialt lager benämnt:


a) Rhabdit


b) Cuticula


c) Parenchym


d) Tegument


e) Flamceller

d) Tegument

Protonephridium förknippas med:


a) Syncitialt lager


b) Microvillus


c) Tegument


d) Rhabdit


e) Flamcell

e) Flamcell

Protonephridia är främst funktionella vid:


a) Avlägsnande av metaboliter


b) Respirationen


c) Osmoregleringen


d) Digestionen


e) Könslig förökning

c) Osmoregleringen

Pseudocoelemat med störst artrikedom är:


a) Nematoder


b) Plattmaskar


c) Cnidarier


d) Ctenophorer


e) Arthropoder

a) Nematoder

Några nematoder är framgångsrika endoparasiter, främst beroende på att deras kroppar är täckta av:


a) Ett lager av cilier


b) Ett cystlager


c) Körtelceller


d) Cuticula


e) Tegument

d) Cuticula

Strukturen hos Mollusca som bildar skal och innesluter gälarna är:


a) Epidermis


b) Mantel


c) Gastrovaskulär håla


d) Odontophor


e) Ctenidium

b) Mantel

Det första larvstadiet, typiskt för Mollusca är:


a) Planura


b) Veliger


c) Actinotrocha


d) Trochophora


e) Metacercarie

d) Trochophora

Vilken/vilka av följande strukturer använder musslor vid behandlande av föda?


a) Kristallstav


b) Mandibler


c) Byssus trådar


d) Radula


e) Manteln

a) Kristallstav

Anpassningen bland Bivalvia till ett fastsittande och filtrerande levnadssätt har inneburit förlust av:


a) Fot och radula


b) Mantel och fot


c) Huvud och radula


d) Inälvssäck och fot


e) Radula och mantel

c) Huvud och radula

De första segmenterade djur som utvecklades var:


a) Arthropoder


b) Plattmaskar


c) Annelider


d) Spolmaskar


e) Chordater

c) Annelider

Några polychaeter har segment som innehåller inälvor och andra segment som innehåller könscellerna, dessa kallas:


a) Atok - Epitok


b) Thorax - Gonadotropin


c) Epitok - Thorax


d) Gonadotropin - Atok


e) Thorax - Atok

a) Atok - Epitok

Den chloragogena vävnaden i typhlosolis har funktionell betydelse i:


a) Cirkulationen


b) Reproduktionen


c) Digestionen


d) Respirationen


e) Exkretionen

c) Digestionen

Exkretionsorganen hos insekter kallas:


a) Protonephridier


b) Kontraktil vakuol


c) Samlingsrör


d) Nephron


e) Malpigiska kärl

e) Malpigiska kärl

Några kräftdjur har blåfärgat blod på grund av att det respiratoriska pigmentet är:


a) Hemerythrin


b) Myoglobin


c) Chlorocruorin


d) Hemocyanin


e) Myocyanin

d) Hemocyanin

Mundelar bland insekter består vanligen av 4 delar. Vilka?


a) Labium, tergum, mandibler och maxiller


b) Tergum, labrum, mandibler och maxiller


c) Pleura, labium, mandibler och maxiller


d) Labrum, mandibler, maxiller och labium


e) Maxiller, mandibler, tergum och labium

d) Labrum, mandibler, maxiller och labium

De flesta insekter genomgår en fullständig förändring i kroppsform från larv till vuxen. Denna process benämns:


a) Ametaboli


b) Hemimetaboli


c) Holometaboli


d) Minimetaboli


e) Diapaus

c) Holometaboli

Madreporplattans funktion hos sjöstjärnan är att:


a) fungera vid reproduktionen


b) lokalisera föda


c) spjälka föda och distribuera den till armarna


d) ta in och reglera vattenmängden i ambulakralsystemet


e) hålla ytan ren från alger, havstulpaner och debris

d) ta in och reglera vattenmängden i ambulakralsystemet

Endoskelettet hos Echinodermata består av:


a) Keratin plattor


b) Chitin plattor


c) Kalk plattor


d) Keratin spicule


e) Kalk spicule


f) Chitin spicule

c) Kalk plattor

Strukturen som håller kroppsytan fri från skräp och parasiter hos Echinodermater kallas:


a) Madreporit


b) Dermala hudgälar


c) Laterala tubfötter


d) Pedicellarier


e) Ampuller

d) Pedicellarier

Vilken/vilka av följande är typiska för fylum Echinodermata?


a) Ett unikt vattenkärlsystem med sitt ursprung i coelomet


b) Ett centralt nervsystem som inkluderar en hjärna


c) Vanligen hermafroditer


d) Välutvecklade exkretionsorgan


e) Reducerat hemalsystem

a) Ett unikt vattenkärlsystem med sitt ursprung i coelomet

Aristoteles lykta är ett komplex av ___ och används vid ___:


a) Neuroner och ocelli - mörkerseende


b) Körtlar och muskler - matspjälkning


c) Tentakler och cilia - förökning


d) Skelettplattor och muskler - födointag


e) Specialiserade muskler - ljusalstring (bioluminescens)

d) Skelettplattor och muskler - födointag

Djur som har tre groddblad och vars kroppshåla ej är fullständigt klädd av mesoderm tillhör:


a) acoelomata


b) eucoelomata


c) pseudocoelomata


d) kvasicoelomata


e) coelomata

c) pseudocoelomata

Vilken/vilka av följande djurgrupper är deuterostomier?


a) Cnidaria


b) Mollusca


c) Echinodermata


d) Annelida


e) Kordata


f) Arthropoda

c) Echinodermata


e) Kordata

Ett äkta coelom är en kroppshåla beklädd med:


a) Endoderm


b) Mesoderm


c) Ektoderm


d) Mesoderm och endoderm


e) Ektoderm och mesoderm


f) Endoderm och ektoderm

b) Mesoderm

Larvala urochordater (Tunikater) uppvisar följande kordatkaraktär/-er:


a) Bukgangliekedja


b) Dorsalt nervrör


c) Pharyngeala gälfickor


d) Cuticulär baktarm


e) Lungor

b) Dorsalt nervrör

Räknat framifrån, vilka funktionella regioner består den primitiva vertebrathjärnan av?


a) syn - hörsel (balans) - lukt


b) lukt - syn - hörsel (balans)


c) syn - lukt - hörsel (balans)


d) hörsel (balans) - syn - lukt


e) lukt - hörsel (balans) - syn

b) lukt - syn - hörsel (balans)

Mer än hälften av alla vertebrater är:


a) Mammalier


b) Fiskar


c) Amphibier


d) Fåglar


e) Reptiler

b) Fiskar

Simblåsan hos många fiskar utvecklas från en lungliknande säck. Vilken funktion har simblåsan?


a) Kontrollerar avstånden mellan individer i ett fiskstim


b) Ökar fiskens vertikala simningshastighet


c) Kontrollerar fiskens flytkraft


d) Ger plats för fiskens könsorgan


e) Förbättrar upptäckt av bytesdjur

c) Kontrollerar fiskens flytkraft

Kännetecknande för groddjur är:


a) ett mestadels benig skelett


b) vanligtvis fyra lemmar närvarande


c) en slät, fuktig hud med många körtlar


d) alla ovanstående är rätt

d) alla ovanstående är rätt

Amplexus hänvisar till:


a) det sätt en manlig groda griper en kvinnlig groda under parning


b) nervsystemet hos grodor


c) larvstadierna hos paddor


d) ett permanent larvstadie hos salamandrar

a) det sätt en manlig groda griper en kvinnlig groda under parning

Hjärtan hos groddjur har:


a) ett atrium och en kammare


b) två atria och en kammare


c) ett atrium och två ventriklar


d) två atria och två ventriklar

b) två atria och en kammare

För att underlätta hudandning är huden hos groddjuren:


a) fuktig och täckt med fjäll


b) torr och rikt blodkärlrikt


c) fuktig och rikt blodkärlrikt


d) torr och täckt med fjäll

c) fuktig och rikt blodkärlrikt

Groddjur andas genom en positiv-tryck mekanism, i motsats till det negativa trycket i lungan hos amnioter. Med andra ord, om du var en groda, skulle det åtgå energi att andas ut, men relativt lite energi att andas in.


a) Sant


b) Falskt

b) Falskt

Archaeopteryx är:


a) den tidigast kända primaten


b) en monotremat


c) en fossil amphibie


d) en av den äldsta kända organismen som identifierats som fågel


e) ett fossilt pungdjur

d) en av den äldsta kända organismen som identifierats som fågel

Vilken/vilka av följande påståenden bidrar till att fågellungor är effektivare på att ta upp syre ur luften än den bästa däggdjurslungan?


a) tack vare luftsäcksystemet passerar varje andetag två gånger genom lungan


b) fågellungan har inte residualvolym (restvolym) därför att den består av ett rörsystem genom vilket luften passerar i endast en riktning


c) fågellungan är relativt stor och elastisk jämfört med ett däggdjur av samma storlek


d) luft med hög syrehalt strömmar kontinuerligt genom fågellungan


e) alla alternativen är riktiga

a) tack vare luftsäcksystemet passerar varje andetag två gånger genom lungan


d) luft med hög syrehalt strömmar kontinuerligt genom fågellungan

Den mest unika egenskapen hos fåglar är:


a) dermala plattor täcker de bakre extremiteterna


b) lägger ägg som inte kommer att torka ut


c) närvaro av fjädrar


d) ett hjärta med total separation mellan de fyra rummen


e) ruvar sina ägg

c) närvaro av fjädrar

Vilket/vilka av följande påståenden är korrekta vid jämförelse mellan Archaeopteryx och moderna fåglar?


a) I likhet med Archaeopteryx, saknar moderna fåglar tänder


b) Till skillnad från dagens fåglar, hade Archaeopteryx en lång svans


c) Till skillnad från dagens fåglar, hade Archaeopteryx fingrar med klor


d) Archaeopteryx saknade fjädrar trots att den kunde glidflyga

c) Till skillnad från dagens fåglar, hade Archaeopteryx fingrar med klor

Vad händer med urinavfallet hos fåglar?


a) lagras i urinblåsan och töms via urogenitalpapillen


b) lämnar kroppen i kombination med avföringen


c) avlägsnas genom filtrering som ammoniak i mjälten


d) lämnar kloaken i form av urea

b) lämnar kroppen i kombination med avföringen

Fåglar saknar alveoler, istället har de ___, vilket är strukturen i lungorna där syreupptagningen sker


a) Lameller


b) Parabronchi


c) Pneumocysts


d) Tracheoles

b) Parabronchi

___ är en fördjupning i näthinnan hos fåglar, som ger skarpast syn. En del fåglar har två av dem.


a) Pecten


b) Fovea


c) Snäckan


d) Tectum

b) Fovea

Hos vilken/vilka av följande djur är kordan funktionell hos adulten?


a) Tunikater
b) Hajar


c) Urochordater


d) Cephalochordater


e) Gnathostomater

d) Cephalochordater

Vilken/vilka djurgrupper har holoblastisk, inekval äggklyvning?


a) Benfiskar
b) Groddjur


c) Reptiler


d) Cephalochordata


e) Fåglar


f) Däggdjur

b) Groddjur

Gastropod taxonomi är under bearbetning. Traditionellt identifieras tre underklasser. Prosobranchiata är en av dem, vilka är de två andra?
a) Nudibranchiata och Pelycopoda


b) Pelycopoda och Opistobranchiata


c) Opistobranchiata och Pulmonata


d) Pulmonata och Nudibranchiata


e) Nudibranchiata och Pulmonata

c) Opistobranchiata och Pulmonata

Torsionen hos gastropoder är en process som ändrar läge på:


a) Manteln


b) Inälvssäcken


c) Tentaklerna


d) Skalet


e) Gälen/gälarna

a) Manteln


b) Inälvssäcken


d) Skalet

Ljuskänsliga sinnesorgan hos plattmaskar kallas:


a) Rheoreceptors


b) Ocelli


c) Auricler


d) Statocyst


e) Rhabdit

b) Ocelli

Exkretionsprodukten från insekternas Malpigiska rör innehåller höga halter av:


a) Urin


b) Urea


c) Ammoniak


d) Urinsyra


e) Vatten

d) Urinsyra

________ är bibehållande av larvala egenskaper, sett i vissa salamandrar


a) Paedomorfos


b) Vivipari


c) Ovovivipari


d) Trofyllaxis


e) Ovopari

a) Paedomorfos

I ett fågelhjärta pumpas blod från den vänstra ventrikeln in i:


a) höger ventrikel


b) vänster atrium


c) vena cava (nedre hålven)


d) höger atrium


e) aorta

e) aorta