• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Regardless of

Gözetmeksizin,bakmaksızın de

Dedication (to)

Adama,ithaf


Kamuya tahsis etme ten

Tendency

Eğilim,meyil

İnsight

İçgörü,sezgi,kavrama


İç yüzünü anlama

Promote

Teşvik etmek,desteklemek

Logging

Ağaç kesme,tomrukçuluk

Penetrable

İşlenebilir,delinebilir,nufuz edilebilir

sustainable

Sürdürülebilir


Doğrulanabilir

Notable

Göze çarpan,dikkate değer


İleri gelen/saygın kişi

Provable

İspatlanabilir

İncidentally

Tesadüfen,akla gelmişken

Hazardously

Zarar verir biçimde,tehlikeli biçimde

thoroughly

Tamamıyla,baştan sona


Adamakıllı,etraflıca

Fataly

Öldürücü,ölümcül

Offensively

Saldırgan bir halde

Sanitized

Hijyenik,sterilize edilmiş

Extract

Çıkartma,içerisinden alma,kopartma

Extract

Çıkartma,içerisinden alma,kopartma

Fulfill

Yerine getirme,gerçekleştirme

Extract

Çıkartma,içerisinden alma,kopartma

Fulfill

Yerine getirme,gerçekleştirme

Unify

Birleştirmek,bütünleştirmek

Extract

Çıkartma,içerisinden alma,kopartma

Fulfill

Yerine getirme,gerçekleştirme

Unify

Birleştirmek,bütünleştirmek

Ensure

Garantiye almak,sağlamak

Extract

Çıkartma,içerisinden alma,kopartma

Fulfill

Yerine getirme,gerçekleştirme

Unify

Birleştirmek,bütünleştirmek

Ensure

Garantiye almak,sağlamak

Foster

Bakmak,teşvik etmek


Geliştirmek,büyütmek

Take off

Uçağın kalkış yapması


Biryerden hızla uzaklaşmak

Take off

Uçağın kalkış yapması


Biryerden hızla uzaklaşmak

Hand down

Elden ele geçirmek


Bir yerden bir yere aktarmak

Throw up

Kusmak

Keep off

Uzak tutmak

Throw up

Kusmak

Keep off

Uzak tutmak

Throw up

Kusmak

Keep off

Uzak tutmak

Root out

Bir yerden kopmak


Köklerini koparmak

Take out

Dışarı çıkarmak

Take out

Dışarı çıkarmak

Put aside

Bir kenara ayırmak


Bir kenara koymak

Bring down

Yıkmak,indirmek


Devirmek


Yönetimi düşürmek

Bring down

Yıkmak,indirmek


Devirmek


Yönetimi düşürmek

Figure out

Çıkarmak,bulmak


Keşfetmek

Count on/upon

Güvenmek,sırtını dayamak


Bel bağlamak

Growth in sth

Birşeydeki büyüme

Growth in trade