Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Tăng số lượng bạch cầu

Viêm nhiễm


Máu ác tính


Các bệnh bạch cầu


Corticosteroid

Giảm số lượng bạch cầu

Nhiễm khuẩn


Thiếu máu do bất sản


Thiếu B12 B9


Sử dụng phenothiazine


Chloramphenicol


Aminopyrine

3 thuốc làm giảm bạch cầu

Phenothiazine


Chloramphenicol


Aminopyrine

Tăng số lượng hồng cầu

Tăng hồng cầu


Mất nước

Giảm số lượng hồng cầu

Thiếu máu

Tăng số lượng Hb

Mất nước


Bệnh tim


Bệnh phổi

Giảm số lượng Hb

Thiếu máu


Chảy máu


Phản ứng gây tan máu

Xác định hoạt độ GOT và GPT để

Đánh giá mức độ tổn thương tế bào nhu mô gan

Viêm gan virus cấp

GOT và GPT tăng rất cao, GPT tăng cao hownGOT


GOT và GPT tăng cao nhất 2 tuần đầu rồi giảm dần sau 7-8 tuần


GOT, GPT tăng hơn 10 lần cho biết tb nhu mô gan bị hủy hoại nghiêm trọng

Viêm gan nhiễm độc

GOT GPT đều tăng nhưng GPT tăng chủ yếu, có thể tăng gấp 100 lần so với bình thường


Đặc biệt tăng rất cao trong nhiễm độc rượu có mê sảng, CCl4


Mức độ tăng LDH>GOT>GPT và GOT tăng 7-8 lần tăng trong người bị bệnh gan và viêm gan do rượu