• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/70

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

70 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

typy więzi społecznych

naturalna


zrzeszeniowa


stanowiona

rodzaje zbiorowości

💏 para małżeństwo/pokrewieństwo/koledzy


👱💁👷👮 krąg społeczny- nie ma formalnej org. wewn. i struktury np. ludzie w autobusie czy pacjenci jednego lekarza


🙍🙇👨👴👵👦👩👦👶👷👯tłum


🌐społeczeństwo


🌇 społeczność lokalna- związana z niewielkim terytorium (wsią, miasteczkiem, dziel. miasta), silne więzi społeczne, wspólne interesy, potrzeby, przywiązanie do regionu, własne instytucje (kościół, szkoła biblio itp.)


🏩wspólnota czł. łączy silna więź emocjonalna. tradycja/pokrewieństwo/terytorium/chęć wspólnego spędzania czasu. np. rodzina,naród, gr. religijna trwałość, ekskluzywność, bezwarunkowa przynależność

Cechy społeczeństwa

🍥odrębność od innych społecz.


🍥struktura


🍥normy i wartości społeczne


🍥własna kultura


🍥warunki bytowe


🍥terytorium


🍥ustalony sposób komunikacji

instytucje społeczne


🍥definicja


🍥przykłady

🍥zorganizowany typ działalności oraz powiązane z nią osoby i środki, które zajmują się zaspokajaniem potrzeb jednostek i zbiorowości.


🍥np. szkolnictwo, pomoc społeczna,mediacja, szkoła, miejskie ośrodki pomocy społecznej, mediatorzy. Policja, prokuratora, szpital, wojsko, muzea, parafie, banki,sklepy, partie polityczne ...

Funkcje instytucji społecznych

zaspokajanie potrzeb


■regulacyjna (czuwanie nad przestrzeganiem norm obowiązujących w zbiorowości- prokuratura/policja)


□integracyjna (umacnianie więzi)


■kulturalna (mają wpływ na rozwój kultury)


□utrzymywanie ciągłości zbiorowości (instytucje działają choć ich skład się zmienia)

Rodzaje instytucji publicznych

Ekonomiczne


Polityczne


Socjalne


Religijne


Wychowczo- kulturalne

Anomia społeczna i jej przyczyny

🎩Rozpad systemu norm i wartości obowiązujących w społeczeństwie. Brakuje wytycznych jak należy postępować, co jest dobre, a co złe. Poczucie braku sensu, perspektyw i zagubienia w otaczającej rzeczywistości społecznej.


🎩Przyczyny: głębokie zmiany ustrojowe, rewolucje, wojny domowe, kryzysy gospodarcze

Skutki anomii

🎩Rozpad więzi międzyludzkich


🎩 narastanie patologii


🎩dostosowanie się jednostek do sytuacji poprzez:


*konformizm


*rytualizm=> hint


*bunt


*wycofanie


*innowacyjność => hint


Podział konfliktów ze względu na

🔰 zasięg


interpersonalne, wewnątrzgrupowe, miezdygrupowe🔰 sposób przejawiania się


jawne/ukryte, zorganizowane (działania są planowane i kontrolowane)/spontaniczne, ostre/łagodne🔰Czas trwania


długotrwałe/krótkotrwałe

sposoby rozwiązywania konfliktów

🔰współpraca- realizacja najważn. postulatów obu stron


🔰kompromis- w drodze negocjacji lub mediacji


🔰arbitraż - wiążące


🔰sąd- rozstrzygnięcie przekazane do instytucji publicznej


🔰głosowanie powszechne (wybory, referenudm)- odwołanie się do opinii publicznej


🔰walka- jedna ze stron dąży do realizacji wszystkich postulatów, chce narzucić oponentowi swą wolę


🔰unikanie


🔰uleganie - słabsza strona

Etapy konfliktu- Louis R. Pondy

#utajony


#spostrzeżony- przynajmniej jedna ze stron zauważa źródło


#odczuwany- narasta napięcie


#manifestowany- działania ofensywne stron+dostrzeżenie przez otoczenie


#zakończony


czynniki socjalizacji

Rodzina


szkoła


grupa rówieśnicza


kościoły


mass media

stygmatyzacja społeczna


- definicja + przykłady

polega na trwałym przypisywaniu osobie lub grupie osób przez społeczeństwo negatywnych cech ze względu na jakąś odmienność.


niechęć, wrogość, wywyższanie sięCechy stygmatyzowane (piętnowane)


kalectwo, choroba, pobyt w więzieniu, trudna sytuacja życiowa, przynależność rasowa/narodowa/rel, nietypowy wygląd czy zachowanie.

cechy grupy społecznej

liczebność


interakcje społeczne


więź grupowa


cel


wartości


normy grupowe


role grupowe


struktura grupowa


poczucie odrębności


poczucie wspólnoty

podział grup społecznych ze wzgl na:

🔰Przynależność i charakter więzi


○pierwotne- przynależność ma charakter naturalny np. rodzina, naród


°wtórne - jednostka sama decyduje o przynal.


🔰Wielkość °małe/°duże


🔰Stopień zorganizowania i kontroli społecznej (działanie na podst przepisów prawa+ kontrola społeczna lub brak tego)


°formalne np. uniwersytety


°nieformalne np.koła zainteres; kluby seniora


🔰Stopień trudności wejścia do grp. °inkluzywne/ °ekskluzywne

Podział rodzin 👪 ze względu na:


1.typ małżeństwa


2.wielkość rodziny


3.podział władzy


4.msc zamieszkania


5.nazwisko

1.typ małżeństwa 💏


monogamiczne ▪poligamiczne 2.wielkość rodziny 👵👴👫🙍


▪nuklearna ▪wielopokoleniowa3.podział władzy (rodzina:)👑


▪matriarchalna/▪patri ▪ partnerska(egalitarna)4.msc zamieszkania 🌱


matrylokalna/ ▪patry ▪neolokalna


5.nazwisko 💒


▪matrylinearne /▪patry

👨👫 👩👶rodziny złożone z dwojga osób rozwodników i ich dzieci

rodziny patchworkowe

Cechy sytuacji demograficznej RP

*w 2014 - 38,5 mln ludzi- 33.msc na świecie i 6. w UE


*kryzys demograficzny- ⤵l.ludności przejawia się starzeniem się społeczeństwa, niskim p.n. i niską dzietnością.


*społ. starzejące się 👴👴👵👵os. w wieku poprodukcyjnym.


* ujemny przyrost naturalny l.u-l.z


*niski współczyn. dzietności 👶,26/👸Skutki⤵hint

Syt demograficzna na świecie

*2012- 7 mld ludzi, liczba ⤴


*w krajach słabo rozwiniętych PN jest wysoki (Afryka, Azja)


*śr. współczynnik dzietności- 2,5.


Afryka Subsaharyjska- ok. 5👶/👸


Przykłady regionów znajdujących się poniżej pełnej zastępowalności pokoleń:


Ameryka Półn.- 2,05, Europa- 1,71


*starzenie się ludności


*wzrost długości życia


Rodzaje struktury społecznej- podział ze względu na coś

🔰demograficzna- podział ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania


🔰zawodowa-ze wzg na źródła utrzymania


🔰klasowa- podział na klasy ze względu na status społeczny i majątkowy


🔰warstwowa- warstwa wyodrębniona ze wzg. na styl życia i wpływ na władzę


🔰narodowościowa (etniczna)


🔰wyznaniowa np. katolicy, prawosławni

*Nowa struktura społeczna

🔰wraz z upowszechnieniem się modelu liberalnej gosp rynkowej


struktura klasowo- warstwowa


🔰🔰najwyżej: plutokracja -ludzie niezwykle zamożni


🔰🔰najniżej struktury: prekariat - coraz liczniejsze grp. osoby zatrudnione na umowach czasowych, pozbawione zabezpieczen społecznych,prawa do urlopu, żyjące w stanie niepewności związanej z możliwością utraty źródła utrzymania.

Struktura klasowo- warstwowa RP w PRLu

🔝elity polityczne (nomenklatura) wpływ na wszystkie obszary działalności państ.


▶grp dyrektorów przedsiębiorstw i instytucji państwowych-


posłuszni elitom władzy


▶inteligencja-


osoby o wyższym/średnim wykształceniu zatrudnione jako pracownicy umysłowi na stanowiskach wymagających wys.kwalifikacji


▶pracownicy umysłowi niższego szczebla i robotnicy-


księgowi, urzędnicy, sekretarki, pracownicy państwowych zakładów przemysłowych


▶chłopi i robotnicy rolni-


właściciele gosp. indywidualnych, pracownicy państwowych gospodarstw rolnych


▶drobnomieszczanstwo-


właściciele małych warsztatów rzemieślniczych i usługowych

Współczesna struktura społeczna RP (klasowo- warstwowa)

🔝klasa wyższa


•właściciele i prezesi dużych przedsiębiorstw


•członkowie kl. politycznej •artyści •eksperci


nowa klasa średnia


•wys. wykwalifikowani eksperci i specjaliści, swoją pozycję zawdzięczają wiedzy i umiejętnościom


klasa średnia


•średni i drobni przedsiębiorcy


•większość inteligencji


•wykwalifik. kadra robotnicza np.programiści


klasa niższa


pracownicy fizyczni wykonujący niskopłatne zawody


krótko bezrobotni


•właściciele małych gosp. rolnych


▶underclass


ludzie niedostosowani społecznie


przestępcy uliczni


długotrwale bezroobotni


utrzymujący się z pomocy społecznej

ruchliwość społeczna- przemieszczanie się jednostek i grup w strukturze społecznej

pozioma (horyzontalna)- przesunięcie się z jednej grupy do drugiej bez zmiany miejsca w hierarchii społecznej


⬆pionowa (wertykalna)-


zmiana msc. w h. społ- awans/degradacja


poglądy na nierówności społeczne

🔝elitarystyczne-


występowanie nierównoście jest uzasadnione- niektóre grupy są z natury lepsze od innych, dlatego przysługują im przywileje.


🔜 egalitarne-


sprzeciw; wszyscy powinni mieć możliwość zaspokojenia potrzeb na pewnym poziome


🔛 merytokratyczne-


istnienie nierówności jest sprawiedliwe, pod warunkiem, że są one efektem własnych działań jednostki


skutki nierówności społecznych

Współczynnik mierzący poziom nierówności społecznych

Współczynnik Giniego


- od 0 (pełna równość) do 100 (jedna osoba skupia całe bogactwo)


- w państwach UE 24-36, śr 30,5


- Polska- 30,7


- RPA 60

Polityka społeczna przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu - działania aktywizujące w RP.


do polit.społ. zalicza się instrumenty:

🌱społeczno-zawodowe


prace społeczne, szkolenia, kursy, zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych


🌱edukacyjne


uzupełnianie wykształc. przekwalifikowania, praktyczna edukacja najmłodszych


🌱zdrowotne


badania profilaktyczne, terapie rodzinne, odwykowe


🌱społeczne


prowadzenie ośrodków dziennego wsparcia, świetlic, aktywizacja w ramach społ. lokalnej

ubóstwo


- stopniowanie


-wskaźniki określenia poziomu ubóstwa

⤵niedostatek ⤵bieda ⬇nędza


Wskaźniki:


■ustawowa granica ubóstwa


kwota dochodów,która uprawnia do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej


■skrajna granica ubóstwa


(minimum egzystencji) dochody umożliwiające zaspokojenie tylko podst. potrzeb biolog. poniżej tej granicy istniej zagrożenie życia


■relatywna granica ubóstwa


kwota 50% średnich miesięcznych wydatków wszystkich gospodarstw domowych

Zmiana społeczna


🔼Przyczyny+ przykłady

🔼rozwój technologiczny (odkrycia naukowe, wynalazki)


🔼działalność państwa (reformy, wojny) 🔼procesy kulturowe (przenikanie kultury innego społ. nowe idee)


🔼dział. zbiorowe i dział. jednostek (ruchy społ., wpływ wybitnych jedn. na ludzi)


🔼czynniki ekonomiczne (głęboki kryzys gospodarczy)


🔼przemiany w środowisku natural. (narastanie zagrożeń ekologicznych)

Rewolucja- sposób wprowadzania zmian

🌻gwałtowne obalenie panującego ustroju społeczno- politycznego


🌻wprowadzenie nowego porządku.


🌻obejmuje różne dzidzi. życia społ.


🌻dokonane zmiany są radykalne


🌻uczestniczy duża część społ.


🌻masowe demonstracje, protesty, brutalne starcia czasami


🌻r. a zamach stanu- on ma na celu przejęcie władzy przez jakąś gr. z udziałem wojska

Reforma

🌻proces stopniowego wdrażania zmian w pewnym obszarze życia społecznego


🌻robi to władza państwowa, zgodnie z prawem


🌻przyczyna=> niezadowolenie społeczne z działalności instytucji państwowych czy podziału dóbr.

Rewolucje- egzemplifikacje

🌺francuska 1789- 99


🌺rosyjska (paździer.) 1917


🌺goździków (Portugalia) 1974


🌺islamska w Iranie 1978- 79


🌺Aksamitna (Czechosłowacja) 1989


🌺Arabska wiosna (Tunezja, Egipt, Libia, Syria) 2010- 11


🌺Euromajdan (Ukraina) 2013-14

teorie rozwoju społecznego

🌝linearne-


społeczeństwo pokonuje kolejne etapy rozwoju aż do osiągnięcia etapu docelowego. A. Comte K. Marks H. Spencer


🌝cykliczne-


rozwój przebiega wg określony faz, które powtarzają się co pewien czas w tej samej kolejności. Gimbattista Vico, Pitirim A. Sorokin


🌝dychotomiczne-


społ. rozwija się od grup pierwotnych do struktur,w których dominują gr.wtórne i złożone. Charles H. Cooley, Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies.

Typy ruchów społecznych

🍂Radykalne-


członkowie żądają szeroko zakrojonych zmian ustrojowych lub społ. w wielu obszarach życia. np. NSZZ ,,Solidarność" w latach 80.


🍂Ekspresywne-


działacze postulują zmiany w dziedzinach związanych z kulturą, systemem wartości, obowiązującym w społ. stylem życia np. ruch kobiet


🍂Reformatorskie-


dążą do wprowadzenia reform w określonej dziedzinie życia lub do rozwiązania jakiegoś problemu społecznego np. obecne działania NSZZ ,,Solidarność"

Ruch niepodległościowy Mahatmy Gandhiego

🍋rozwinął się w latach 1914-15. Walczono o swobody obywatelskie dla Hindusów. Później o odzyskanie przez Indie niepodległości.


🍋obywatelskie nieposłuszeństwo, bierny opór,doktryna non-violence, strajki, głodówki, bojkotowanie bryt. towarów i szkół, niepłacenie podatków


🍋znana akcja marsz solny 1930 r.


🍋Indie odzyskały niepodległość w 1947 r.


Ruch ekologiczny

🌿powstał pod koniec l. 60. XX wieku


🌿działania na rzecz ochrony środ.


🌿nieformalne grupy, organizacje pozarządowe, partie polit. (zielonych)


🌿akcje protestacyjne


🌿np. Greenpeace- sprzeciw wobec:


•niszczeniu środowiska


•rozwijaniu energetyki jądrowej


•uprawianie roślin modyfikowanych genetycznie (GMO)

Ruch praw obywatelskich Martina Luthera Kinga

💃cel- uzyskanie praw obyw. przez ludność czarnoskórą USA


💃rozpoczął dział. w poł. l. 50. XX w.- bojkot segregacji rasowej w 🚌


💃bierny opór, tak jak Gandhi; np. akcje zajmowania miejsc przez 💃 w lokalach dla 👱; rajdy wolności


💃1963r. marsz na Waszyngton


💃Zniesiono przepisy dyskrimiancyjne


💃1968-Pokojowa N. Nobla dla Kinga

Ruch emancypacji kobiet

💋początki- XVIII w. rozwinięcie- XIX w. USA, WB. - postulowano o pełnię prawa wyborczych, dostęp do edu. i pracy, równych praw majątkowych


💋narodziny feminizmu- l. 60. XX w.💋obecnie: umacnianie pozycji kobiet np. poprzez politykę gender mainstreaming-


polega na uwzględnianiu problematyki równości płci we wszystkich działaniach UE


*Kongres Kobiet

Solidarność

🔧ruch powstał w wyniku protestów robotniczych w 1980r.


🔧powstał Niezależny Samorządowy Związek Zawody S. 10 mln obywateli przystąpiło. Postulaty: prawa pracownicze, demokratyzacja życia publicznego


🔧zdelegalizowany w chwili ogłoszenia s.wojenn.- 13.12.1981r.


Kontynuowała dział. w ukryciu


🔧w 1989r. - Związek ponownie zarejestrowany. jednak doszło do rozłamów wewn. i utacil znaczenie.

Historyczne formy społeczeństwa:

🌍pierwotne


łowiectwo •rybołówstwo •zbieractwo •koczowniczy tryb życia


•do dziś w lasach rownikowych Am. Połud; w Afryce i Oceanii.


🌍tradycyjne (rolnicze/chłopskie) rozwoj rolnictwa •hodowla •rzemiosło


•społ dzieliło się na: stany i warstwy społ.


•życie osiadłe


🌍przemysłowe (industrialne)


XIX w. rewolucja przem


•ważna rola: robotnicy i klasa średnia •powszechne nauczanie •ujednolicenie kultury •media masowe


•więcej ludzi w miastach


🌍postprzemysłowe (postindust.)


•główny sektor gospodarki- usługi. •zautomatyzowane produkcji przemysłowej


•etap rozwoju najlepiej rozwiniętycj społ zach.


•w strukturze wys.poz. mają profesjonaliści


•tolerancja dla różnych stylów życia •k.masowa

koncepcje współczesnego społ.

🌏otwarte


•indywidualizm wolność i prawa jednostki


•duża ruchliwość społ.


•ludzie mogą wpływać na elity rządzące i krytykować ich działania


•pluralizm i tolerancja


🌏informacyjne


•informacja-kluczowym dobrem,dostęp jest powszechny. Internet.


•podst. gosp.- wiedza.


•sukces zawodowy: wys. komp. informatyczne


🌏konsumpcyjne


•w skutek wzrostu zamożności społ.


•dostęp do dóbr i usług jest łatwy


•konumpcja- wyznacznik pozycji społ.


🌏masowe


•powstało w wyniku urbanizacji, wzrostu gęstości zaludnienia, rozwoju środków masowego przekazu


•zanik tradycji wartości i wyższych potrzeb


•bierność, konforormizm, niezaangażowanie w życie publ.


•duży wpływ mediów na zachowanie


•osłabienie więzi społ.- kontakt przez Internet


•praca nastawiona na ciągły wzrost wydajności

definicje kultury opisowe i normatywne

📖opisowe: jako zbiór różnych elementów materialnych i niematerialnych


📖normatywne: jako zbiór norm i wartości o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa

Rodzaje kultury

🎀wysoka (elitarna) hint


🎀masowa (popularna)- służy rozrywce


🎀narodowa- ogół dzieł sztuki, tradycji, postaci his. wierzeń symboli,.które dany naród uznaje za własne. każda kultura n. ma kanon


🎀ludowa- tradycyjnych społeczności wiejskich, zróżnicowana regionalne. przywiązanie do tradycji, religijność

proces laicyzacji, 😱przejawy

=zmniejszanie się wpływu religii na życie społ.


😱spadek uczestnictwa w nabożeństwach


😱upowszechanianie się ateizmu i agnostycyzmu


😱odrzucenie zasad moralnych wynikających z religii


😱osłabienie autorytetu duchowieństwa


😱mniejsza rola Kościołów w życiu polit.

Religijność w Polsce i Europie

RP- 95% bad. uważa się za katolików


Religijność w Europie:


Macedonia 90%


Rumunia 89%


Mołdawia 83%


Polska 81%


Francja 37%


Szwecja 29%


Czechy 20%

kontrkultura

🌻Ruch sprzeciwu wobec norm i wartości obowiązujących w społ.


🌻Narodziła się w USA w l. 50. XX w. 🌻 Hasła i postulaty hint


🌻 Przejawy hint

subkultury

🌼🌹🌸🌻🌺Hipisi USA, pol. l. 60. wolność, pacyfizm,miłość, życie chwilą


💀🎸🎤👿Punki poł. l. 70. WB. negatywny sowsunek do rzeczywistości, no future, anarchizm,nonkonformzim


💃🎧👟Hiphopowcy lojalność wobec czł. własnej gr;patriotyzm lokalny.


💃😎💪📋Skini- poł. l. 60. WB. nacjonalizm, rasizm, kult siły i porządku


✏📝✂😖Emo- na pocz. XXI w. wrażliwość, indywidual; odrzucenie agresji

Pluralizm kulturowy i wielokulturowość


Źródła; zmiany granic i migracje.

Pluralizm- występowanie na jednym obszarze różnych gr. kulturowych, które szanują swoją odmienność, ale nie tworzą jednego społ. wielokulturowewgo


🔴wielokulturowość (interkultur.)


wpływanie na siebie różnych kultur

główne koncepcje narodu

■etniczno- kulturowa


czynnikami narodowotworczymi są kultura, język i przekonanie o wspólnym pochodz. etnicznym. droga od narodu do państwa.


np. Niemcy, Rosjanie, Kurdowie, Czeczeni, Grecy, Irlandczycy


■polityczna


naród kształtuje się w ramach państwa jako wspólnota polityczna obywateli. naród może być niejednorodny pod wzgl kultury czy pochodzenia etnicznego. droga od państwa do narodu


np. Amerykanie, Australijczycy, Kanadyjczycy, mieszk. RPA

asymilacja

🚩utracenie tożsamości narodu


🚩wchłonięcie przez inną nację


🚩proces przejmowania obcego języka i kultury


🚩najczęściej podlegają jej mniejszości etniczne i narodowe, imigranci

natywizacja

powrót do kultury rodzimej i przywracanie elementów własnej tożsamości narodowej

źródła poczucia tożsamości narodowej

postawy wobec ojczyzny i narody

🐌Patriotyzm


poszanowanie tradycji i kultury narodowej, solidarność, gotowość do obrony kraju, troska, wypełnianie obowiązków obywatelskich


🐌Kosmopolityzm


uznawanie całego świata za ojczyznę, odrzuca podziały, chce internacjonalizacji- zrównania praw wszystkich narodów i podjęcia globalnej współpracy


🐌Nacjonalizm


naród wartością nadrzędną, niechęć do cudzoziemców


🐌Szowinizm


bezkrytyczny stosunek do swego narodu, wyższość, wrogość do innych nacji, prawo do podboju innych narodów


🐌Ksenofibia


wrogość w stos. do obcych


🐌Rasizm


przekonanie nierównościach intelektualnych i biol. między rasami


🐌Antysemityzm

Apartheid

doktryna i praktyka polityczna określająca stosunki między ludnością biała i kolorowa na zasadach segregacji rasowej, odrębności kulturowej oraz dominacji białej ludności.


kiedyś w RPA

Polonia

🔴ogół Polaków i osób polskiego pochodzenia miekszjacych na stałe poza granicami kraju. 14- 21 mln


🔴najwięcej Polaków: USA, Francja, Niemcy, Brazylia.


🔴również, ale już mniej: Irlandia, WB, Szwecja, Grecja, Argentyna, Kanada, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja, Kazachstan, Australia

Imigranci w Polsce

📎1% ogółu ludności


📎większość: Ukraina, Białoruś, Rosja


📎także; Chińczycy, Wietnamczycy, Ormianie, obyw. państw afrykańskich i arabskich (studenci)


📎mają prawo do opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

status uchodźcy

🔸uchodźcy- szczególna gr. imigrantów, czyli osoby opuszczające kraj z powodu prześladowań


🔸zapewnia:


prawo pobytu


prawo do pracy


prowadzenia działalności gosp.


edukacji


opieki medycznej


pomocy społecznej


🔸łatwiej uzyskać obywatelstwo pol.

Przesłanki za uznaniem za mniejszość narodowa/ etniczna

prawa mniejszości w Polsce

🍷zakaz dyskryminacji


🍷wolność zachowania tradycji i języka


🍷możliwość tworzenia instytucji społ; edu. i religijnych


🍷prawo posługiwania się swoim j. 🍷możliwość wprowadzenia podwójnego nazewnictwa ulic miejsc. palców oraz używania j. mn. jako pomocniczego w gminach, ale przynajmniej 20% stanowią mieszk.


🍷zwolnienie komitetów wyborczych utworzonych przez organizacje mn.n. z wymogu przekroczenia 5% progu wyb. w wyborach do Sejmu

Mniejszości na mapie Polski

🔷Charakterystyka mn. etnicznych🔷

🔷Romowie


17 tys; katolicy, przed II wś było ich 80 tys; prowadzili wędrowny tryb życia


🔷Łemkowie


9,6 tys. prawosławni lub grekokatolicy, RP płn i zach.


🔷Tatarzy


1,8 tys. islam, potomkowie osadników wojskowych z Krymu, Polska płn i wschodnia


🔷Karaimi


ok. 300 osób, rel. karaimska, pochodzenia tureckiego, zamieszkiwali Krym,później Ruś Halicką, która zajął Kazimierz Wielki. Tez Wilno.

🔶Charakterystyka mniejszości narodowych🔶

🔶Niemcy 144 tys. katolicy/luteranie, od pocz. istnienia Polski


🔶Białorusini 44 tys. prawosławie,


🔶Ukraińcy 39 tys. greckok./prawos.


*na ich terenach działała UPA - org. zbrojna. rozbita w wyniku operacji wojs. ,,Wisła". 1947


🔶Rosjanie 9 tys. prawosławni/starowiercy


🔶Litwini 7,4 tys. katolicy, ludność autochtoniczna


🔶Żydzi 7,4 tys. judaizm,


🔶Czesi 2,8 tys. protestanci (kalwini)


🔶Słowacy 2,7 tys. katolicy, tereny Spiszu i Orawy od wieków


🔶Ormianie 1,7 tys. katolicy obrządku ormianskiego, połud. i wsch. granica Polski + Gdańsk i Warszawa

główne kierunki migracji

Australia


Europa Zachodnia


Ameryka Północna

🔹modele polityki wobec mniejszości narodowych i imigrantów🌟

🌟represyjna


dyskryminacja i niemożność uczestnictwa w życiu społ. i polit. np


np. Chin wobec Tybetu


🔹segregacyjno-marginalizacyjna


▪akceptacja mniejszości, ale dąży do jej odizolowania,nie mają pełnego udziału w ż. spol. i polit. np. Izrael wobec Palestyńczyków


🌟asymilacyjna


▪działania państwa mają doprowadzić do zaniku odrębności kulturowej mniejszości i grp. imigrantów. chcą społ. jednokulturowego np. Holandia, Japonia


🔹integracji


▪im. i mn. mają zapewniony udział we wszystkich obszarach życia społ. przy zachowaniu odrębności kulturowej np. Szwecja, WB, Kanada, USA, Australia, Francja

◽▫konflikty społeczne w Afryce i Azji- przyczyny▫◽

◽kwestie religijne przyczyną


np. odłamy islamu- szyici i sunnici- Irak, Liban, Syria, Jemen


◽zróżnicowanie etniczne- granice państw zostały wyznaczone w czasach kolonialnych i nie pokrywają się z podziałami rel. i etn.


◽represyjna polityka reżimów


przykład reakcji narodu: arabska wiosna- 2011r. fala masowych wystąpień antyrzadowych w krajach arabskich, obalono dyktatorow w Tunezji, Libii i Egipcie

Przyczyny konfliktów w Ameryce Łacińskiej

problemy ekonomiczne np. Meksyk


◽działalność grup przestępczych


¤karteli narkotykowych- Meksyk


¤handlarzy bronią, żywym towarem


¤radykalnych zbrojnych ugrupowań- komunistyczna partyzantki w Kolumbii i Peru

kasty w Indiach

💣konflikty etniczne💣

💣to stan wrogości między grp. a społecznościami etnicznymi


💣w skrajnych sytuacjach dochodzi do czystek albo ludobójstwa


💣częsta metoda- nadanie mniejszości autonomii np. przez władze Hiszpanii dla Katalonii i Krajowi Basków w latach 70. XX w.


💣konflikt w Sudanie o prowincję Darfur wciąż trwa od lat 50. XX w.

Przyczyny konfliktów etnicznych

🌊konflikt bałkański (jugosłowiański)🌊

🌊największy konf. et. w Eu po II wś🌊🌊🌊🌊🌊🌊