Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Abendbrot essen
navečeřet se
e Abfahrtspiste
sjezdovka
abgeben
odevzdat
abholen
vyzvednout
sich anhören
poslechnout si
es kommt darauf an
záleží na tom
e Anmeldeliste
seznam přichlášných
anrufen j-n
zavolat komu, zatelefonovat komu
e Ansichtskarte
pohlednice
sich ärgen
zlobit se
aufstehen
vstát
ausleihen
vypůjčit
beantworten
zodpovědět
begrüßen
přivítat
belegt (Hotel)
obsazený (Hotel)
beleuchet
osvětlený
r Bereitschaftsdienst
pohotovost
e Briefmarke
známka
s Fieber
horečka
früh
brzy, časně
gerade
právě
s Gesellschaftsspiel
společenská hra
e Glastür
skleněné dveře
sich interessieren für etwas
zajímat se oč
inzwischen
mezitím
klingeln
zvonit, vyzvánět
s Konzert
koncert
e Kopfschmerzen
bolesti hlavy
kosten
ochutnat (jídlo)
liedtun
mrzet
e Nummer
číslo
e Öffnungszeit
otvírací doba
regelmäßig
pravidelný
e Reisebus
autokar
e Rückenmassage
masáž zad
r Schlüssel
klíč
r Skischuh
lyžařská bota
e Sonne
slunce
ständig
neustále, stále
stattfinden
konat se
tja
hm (výraz váhání)
tun
činit
er hat vile zu tun
má hodně práce
unternehmen
podniknout
versuchen
zkusit
verteilen
rozdělit
vorfahren
přijet před budovu
wecken
vzbudit