Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/66

Click to flip

66 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(to) behave
gedragen
(to) carry on
doorgaan met
exotic
exotisch
(to) go for
gelden
leave (left - left) for
vertrekken naar
noisy
luidruchtig
(to) order
bestellen
potato wedges
aardappelpartjes
(to) specialize
specialiseren
though
toch, niet waar?
dessert
toetje
(to) grab a bite
een hapje eten
main course
hoofdgerecht
three-course meal
driegangenmenu
steak
biefstuk
starter
voorgerecht
creek
beekje
(to) explore
verkennen
football pitch
voetbalveld
get (got - got) fined
een boete krijgen
indoors
binnen
(to) mess around
rotzooi trappen
(to) share
delen
(to) take action
actie ondernemen
telly
televisie
upset
van streek
ago
geleden
practice
training
ring (rang - rung)
gaan (de telefoon)
blockbuster
populaire film
channels
kanalen
discount
korting
driving licence
rijbewijs
(to) invent
uitvinden
kind
soort
outdoors
buiten
pastime
vrijetijdsbesteding
screen
scherm
twilight
schemer
(a) contest
wedstrijd
creepy
eng(e)
finally
eindelijk
(to) hook up
verkering krijgen met
(to) mention
noemen
option
mogelijkheid
(to) research
onderzoeken
sunset
zonsondergang
(to) surprise
verrassen met
It turns out
het blijkt
footage
beelden
(to) gather
verzamelen
(to) hold your nerve
je zenuwen bedwingen
(to) imagine
zich voorstellen
(to) pass
voorbij komen
possibly
mogelijk
(a) preview
voorvertoning
(a) ride
rit
souvenir
souvenir
(to) star
de hoofdrol hebben
thrilling
spannend(e)
track
baan
wristband
polsband
absolutely
absoluut
come (came - come) along with
meegaan met
ice rink
ijsbaan
(to) pick up
ophalen