Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/208

Click to flip

208 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
a look (glance)
cipolwg
ci
a look (appearance)
golwg, gwedd
go
to look
edrych
to look (for)
chwilio (am)
ch
friend/s
ffrind
cyfaill/ion
cy
frequent (verb & adj)
mynychu
my
member/s
aelod/au
ae
membership
aelodaeth
ae
the rest / remainder
y gweddill
gw
what about...?
beth am...?
barmaid
gweinyddes
gw
later
nes ymlaen / wedyn
a menu / the menus
bwydlen, y fwydlenni
bwy
another cake
cacen arall
ar
a drink / drinks
diod / diodydd
di
to drink
yfed
(some) more
rhagor o
rh
cup of tea
panaid o de
dragon; the dragons
draig / y ddraigiau
dr
to pull
tynnu
ty
a price / prices
pris / prisiau
a plant / plants
planhigyn / planhigion
to plant
plannu
a thumb / thumbs
bawd / bodiau
to attract
denu
attraction / attractions
atyniad / atyniadau
attractive
deniadol
nasty
cas
a smile / smiles
gwên / gwenau
to smile
gwenu
aunt / aunts
modryb / modrybedd
uncle / uncles
ewythr / ewythod/ewythed
a journey / the journies
taith / y daithiau
oven
popty
Cheese
caws
ca
supermarket
supermarkets
archfarchnad
archfarchadoedd
ar
clothes
dillad
di
...., you know.
....., timod.
ti
too...
rhy + sm
rh
to spell
sillafu
si
health
healthy
iechyd
iach
i
present / gift
presents
anrheg
anrhegion
an
these (ones)
y rhain
rh
those (ones)
y rhainy
rh
knive
knives
cyllell
cyllyll
cy
a fork
forks
fforc
ffyrc
not bad
dim yn ddrwg
therefore / so
felly
weekend
weekends
penwythnos
penwythnosau
pe
here (this location)
fan hyn
fa
there (that location)
fan'na
fa
somewhere
rhywle
rh
often
yn aml
am
to many...
gormod o
go
to sell
gwerthu
gw
to leave
gadael
ga
to watch
gwylio
gw
to drive
gyrru
gy
fast
cyflym
cy
to fly
hedfan
he
either
chwaith
ch
tomorrow
yfory
yf
away
i ffwrdd
ff
under
o dan
d
over there
draw fan'na
dr
in time
mewn pryd
upstairs
lan y grisiau
down stairs
(i) lawr y grisiau
outside
tu allan (i)
inside
tu mewn (i)
to meet (with)
cwrdd a>
fair / ok
gweddol
and you?
a chithau?
a tithau?
neighbour
cymodog
to introduce
cyflwyno
key
keys
allwedd
allweddi / allweddau
hot
poeth / twym
miserable, dull
diflas
isn't it?
on'd yw hi?
Yes, it certainly is
Ydy, wir
by the way
gyda llaw
also
hefyd
to understand
deall
to put
rhoi
signature/s
llofnod
llofnodau / llofnodion
to sign
llofnodi
surname
cyfenw
address
cyfeiriad
tent
the tents
pabell
y bebyll
bread
bara
slice of bread
tafell o fara
loaf of bread
torth o fara
bread and butter
bara menyn
shoe
shoes
esgid
'sgidiau
letter
llythyr
llythyron / llythyrau
mountain
mountains
mynydd
mynyddoedd
forest
the forests
fforest
y forestydd
body
bodies
corff
cyrff
foot/feet
troed, traed (body part)
troedfedd, troedfeddi (measure)
on foot
ar gerdded
glove
the gloves
maneg
y fenig
journey
the journies
taith
y deithiau
black
du
white
gwyn (f. gwen)
red
coch
blue
glas
green
gwyrdd (f. gwerdd)
orange
oren
light
golau
dark
tywyll
yellow
melyn (f. melen)
brown
brown
grey
llwyd
pink
pinc
purple
piws
shirt
crys
colour
lliw
weather
tywydd
form
forms
ffurflen (fem)
ffurflenni
sheet
the sheets
taflen
y daflenni
path
paths
llwybr
llwybrau
bird
birds
aderyn
adar
narrow
cul
official
swyddogol
local
lleol
important
pwysig
public
cyhoeddus
window
windows
ffenest
ffenestri
surname
cyfenw
home address
cyfeiriad cartref
home phone number
rhif ffôn cartref
recently
yn ddiweddar
electricity
trydan
poor thing (woman)
poor thing (man)
druan ohoni
druan ohono
toothbrush
brws dannedd
finger
bys
body
corff
computer
cyfrifiadur
dictionary
geiriadur
glass
gwydr
kettle
tegell
typewriter
teipiadur
season ticket
tocyn tymor
to free
free (available)
rhyddhau
rhydd
freedom
rhyddid
to put
rhoi
until
tan
a few
ychydig
details
manylion
to sign
llofnodi
signature
signatures
llofnod
llofnodau / llofnodion
base/bottom
bottoms
gwaelod
gwaelodion
foot/bottom (eg. hill)
troed
key
keys
allwedd
allweddi / allweddau
key (adj)
allweddol
lounge
lounges
lolfa (fem)
lolfeydd
to begin
dechrau
beginning
beginnings
dechrau
dechreuadau
beginner
beginners
dechreuwr
dechreuwyr
end
at the end of August
diwedd
diwedd mis Awst
future
dyfodol
language
languages
iaith (fem)
ieithoedd
to manage (control)
rheoli
to manage (cope)
ymdopi
to manage (succeed)
llwyddo
manager
managers
rheolwr
rheolwyr
can I...?
(yes) you can
Alla i...
Galli/Gallwch
Can you...?
(Yes) you I can.
Alli di.../Allwch chi..?
Galla
Could you..?
(Yes)I could.
Allet ti..? / Allech chi..?
Gallwn.
Will you..?
(Yes) I will.
Nei di..? / Newch chi..?
Gwna(f)
Can I get/have..?
(Yes) you can get.
Ga i..?
Cei di / cewch chi
Can you get/have..?
(Yes)I can get.
Gwech chi..?
Ca(f) i.
special
arbennig
specialist
speciality
arbenigwr
arbenigedd(-au)
as usual / usually
fel arfer
usual
arferol
to let ... down
gadael ... i lawr
likely (to)
tebyg(ol)(o)
when?
pryd?
to ask
holi
to show
dangos
wrong
anghywir
direction
cyfeiriad
crossroads
croesffordd (fem)
past
heibio (i)
take
cymryd
turn to the left
trowch i'r chwith
turn to the right
trowch i'r dde
will you say that again?
Newch chi ddeud hynny 'to
Could you write that down for me?
Allech chi sgwennu fe lawr i mi?
Could you show me on the map?
Allech chi ddangos i mi ar y map
I'm looking for..?
Dw i'n chwilio am...
Go straight on.
Ewch syth ymlaen.
Go down the road
Ewch i lawr y ffordd
Go up the road
Ewch i fyny'r ffordd
Ewch lan y ffordd
Go past the...
Ewch heibio (i)'r...
Go up to/as far as
Ewch hyd at
the traffic lights
y goleuadau
Turn to the left.
Trowch i'r chwith
Take the first street
Cymerwch y stryd gynta
Take the second street
Cymerwch yr ail stryd
Take the third street
Cymerwch yr drydedd stryd
It's on the left
Mae e/hi ar y dde
You'll see it on the left
Gwelwch chi fe/hi ar y chwith
You'll see it straight in front/ahead of you
Gwelwch chi fe/hi yn syth o'ch blaen
You'll see it over there
Gwelwch chi fe/hi draw fan'na
then
wedyn / yna (esp.in speech)
Where is it?
It's there.
Ble/Lle mae e?
Fan'na mae e.