• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

1. Fremlæg og diskuter forskellige teorier for videnskabens udvikling

Popper og Kuhn

2. Beskriv fænomenet 'experimenters regress' og diskuter fænomenets betydning for videnskabens udvikling

- selve begrebet,

- konsekvens for Popper,


- Duheme-quinn-tesen


3. Beskriv forskellige opfatterlser af, hvor vores erkendelse af matematikken stammer fra, og diskuter disse

- Platon


- Kant


- Mill4. Beskriv og diskuter en eller flere af de tre grundlafsskoler samt nogle af de ideer, der lå bag udviklingen af ZFC

- Grundlagskrisen


- Intuitionismen (Brouwer)


- ZFC

6. Beskriv og diskuter forskellige opfattelser af, hvordan matematikken udvikler sig.

- Kuhn


- Lakatos

7. Forklar, hvad man forstår ved en matematisk model, og diskuter hvorvidt modeller kan give pålidelig viden om omverdenen

- Voksende behov for matematiske modeller


- Sandwichmodellen


- Solow-modellen


- Deduktive modeller vs. datadrevne modeller.


- Lukaskritik

8.Redegør for hovedsynspunkterne i den platonistiske opfattelse af matematikken og diskuter, om matematikkens objekter eksisterer.

- Fænomen- vs ideverdenen


- Menneskets udødelig sjæl


- Moderne platonister og de 7 teser


- Ontologisk realisme medfører semantisk realisme

9. Beskriv og diskuter udvalgte etiske teorier og diskuter matematikerens sociale og etiske ansvar.

- Pligtetik

- Nytteetik


- AAA-sagen


- Black-Scholes-sagen


10.Forklar betydningen af begreberne 'akademisk forskning' og 'post-akademiskforskning' og diskuter fordele og ulemper ved overgangen til post-akademisk forskning.

- CUDOS


- PLACE


- Double-blind peer-review


- Fordele og ulemper ved overgang til postakademisk forskning.

11. Beskriv hvad man forstår ved videnskabelig uredelighed. Diskuter, hvor forskere bliver uredelige og hvad man kan gøre for at undgå uredelighed.

- EMS


- UVVU og DNVK


- Penkowa-sagen


- AAA-sagen


- måske ikke uredelighed men min egen sag i andelsforeningen.

stop

stop