• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Alfred de grote

- stelt wetboek samen op basis van het recht van Angelsaksische stammen


- verplicht elke vrije weerbare man tot legerdienst bij verdedigingsoorlogen


- stelde de meeste bisschoppen aan


- liet zich in elk graafschap vertegenwoordigen door een ambtenaar

De Hongaren in Duitsland

- de Hongaren vestigden zich aan het einde van de 9e eeuw in het doneaubekken en vermengde zich met de avaren


- voerden strooptochten in het oost-Frankische rijk


- Hendrik de vogelaar bestreed met succes de Hongaren

De regering van Lodewijk het kind

Onder de regering van Lodewijk het kind viel het centrale gezag uiteen


-> ontstaan van 4 onafhankelijke stamhertogdommen


. De saksen


. De franken


. De zwaben


. De beieren

Otto 1 de grote

- overwinning op de slaven


=> uitbreiding van het rijk naar het oosten


- 951 verovering van noord-Italië


- wierp zich op als opvolger van Karel de grote:


. Zijn kroning vond plaats in Aken


. Nam besluiten autonoom


. Liet zijn zonen tot medekoningen kronen


. Nam franken in


. Had de paus in zijn greep

Rijkskerkenstelsel

Vorst vertrouwd land en bestuurstaken toe aan de door hem gekozen bisschoppen en abten

Landbouw,steden en handel in 10e eeuw

- in het west-Frankische rijk viel een krachtig centraal gezag weg


Economische gevolgen:


- de heren gebruiken hun machtspositie binnen de heerlijkheden Om de lasten van de boeren te verzwaren


- splitsen bestaande hoeven en gaven delen van het vroonland uit als hoeven


- ze moedigde ontginningen aan


- de heren wensten om over zoveel mogelijk boeren te besschikken

De beweging van cluny

- kloosterlijke hervormingsbeweging


- opgericht in 910 door de hertog van Aquitanië


- onder bescherming niet onder heerschappij van de paus


- nadruk op liturgie


- 1100 grootste kerk en ziekenhuis in Europa

Nieuwe ontwikkelingen in de 10e eeuw literatuur en geschiedschrijving

- opleving geletterde beschaving in Duitsland


- toenemende aandacht voor de exacte vakken


- toneel (bijbelse en hagiografiche thema’s)


- dichtkunst (rijm)

Nieuwe ontwikkelingen in de 10de eeuw: bouwkunst

Romaans


. Stenen kerken in de plaats van hout


. Rondbogen


. Zuilengalerijen