• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Samenbindende elementen

- parochiekerk


- plaatselijk gerechtshof

Opdracht van de handelaars

- het vervoer verzorgen van agrarische en industriële productie


- Bezaten markten waar waren verhandeld konden worden

Nieuwe marktplaatsen

Die werden opgericht door de koning: het marktrecht was een privilege dat door hem werd verleend

Voornaamste handelsstreken

- de gebieden aan de Noordzee met hun emporia


- noord-Italië

Handel in de late 8ste en vroege 9e eeuw

Ontstaan van bloeiende handel in de Middellandse zee tussen het christelijke noorden en het islamitische zuiden

Karolingische kerkelijke organisatie

- grotere eenheid van de kerkelijke organisatie en rituelen


=> de pausen wensten een christelijk rijk met duidelijke, uniforme verhoudingen binnen de kerk

De pausen

- ondergeschikt


- moesten trouw zweren aan de keizer


- moesten toestemming krijgen om gewijd te worden

Wat probeerde Karel de grote te doen in verband met de kerk

Probeerde stelselmatig grote kloosters te ontrekken aan het gezag van de bisschoppen en onder eigen toezicht te plaatsen zodat hij de abt zelf kon benoemen

Waarom waren kloosters belangrijk

- grondbezit


- verplichting tot het leveren van krijgers

Wie werd er aangesteld binnen de kerk in de 9e eeuw

Lekenabten: vorstelijke verwanten en vertrouwelingen die geen paus of priester waren

Kanunnik

Richt zich op actieve leven en zielzorg

Monnik

Richten op contemplatieve leven in afzondering van de wereldNieuwe monniken werden gerekruteerd uit oblaten

Wat met de kerk in de 9e eeuw

- Beheerst het leven van wieg tot het graf


- regel van Benedictus werd verplicht

Karolingische renaissance

De studie van de Latijnse klassieken en kerkvaders begon een grote rol te spelen


De Karolingische geleerden zagen het doorgeven van de overlevering als hun belangrijkste taak


Het afschrijven van oude teksten nam een hoge vlucht

Geschreven en gesproken Latijn

- 9e eeuw werd gesproken taal definitief een taal met een eigen structuur


- ontstaan van de 1ste literaire werken in verschillende volkstalen in noordelijk Europa

Alcuinus (804)

- belangrijkste raadgever van Karel de grote


- persoonlijke leermeester van Karel de grote

Het onderwijs

- gesteund door Karel -> lekenbevolking christelijk gedragspatroon opleggen


- meisjes: vrouwenklooster


- kloosterscholen: monniken


- kathedraalscholen: overige studenten


- kathedraal scholen waren niet goed uitgerust in mankracht en boeken

De volksverhuizingen

- vonden vooral plaats in de 5e en 6de eeuw


- 9e eeuw: dreiging


1) de Noormannen/ Vikingen


2) de hongaren/ magyaren

De Vikingen

- 790 invallen in Frankrijk en Engeland vooral in kloosters en emporia


- aanvallen konden vermeden werden door afkopen


- 911 schonk Karel de eenvoudige aan rollo Normandië waarom de aanvallen afnamen

Frankrijk in de 10de eeuw

- bestuur en rechtspraak plaatselijk uitgeoefend door kasteelheren


- moesten beschikken over een paard en gevechtsuitrusting


- heterogene dorpen werden duidelijke gezagseenheden


= ontstaan van gerechtsheerlijkheid