• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

De parochie

- ontstaan doordat plaatselijke priesters in het noorden sommige taken overnamen die in het zuiden aan de bisschoppen toevielen


- pastoors van plaatselijke kerken die sommige sacramenten en rituelen uitvoerde


- inde tienden


= kerk vergaard belangrijke rijkdom

De kerk

- verdeler van welvaart via armenzorg


- bekostiging openbare werken en onderwijs


- verplicht slaven vrij te kopen

Godsdienst: geloofsbeleving

- Germaanse volkeren verwachten dat ze in ruil voor het nauwgezet uitvoeren van geloofsgebruiken tastbare beloningen krijgen van hun God


- de versmelting van het christendom en heidendom verliep erg voorzichtig


- de plattelandsgemeenschappen waren vrijwel heidens gebleven


- moeite met de universele boodschap van het christendom en zijn abstracte God: heiligenverering is oplossing

Het biechtritueel

Was een openbare en ingrijpende gebeurtenis


Columbanus voerde in de 7de eeuw de particuliere biecht in

Hoe verstevigde de geestelijkheid haar greep op de gelovigen

- prediking


- zielenzorg


- liturgie

Literatuur en geschiedschrijving

De Romeinse tradities leefden voort desondanks leefden de Germanen niet in een schriftcultuur omdat ze geen geschreven litteratuur en schriftelijke administratie hadden

Wat gebeurde er na de volksverhuizingen met de literatuur en geschiedschrijving

- overname schrift en taal van de Romeinen


- 500: werken aan behoud van de Latijnse beschaving


- ontstaan nieuwe technieken van boekproductie (perkament; codex)

Boethius

Samensteller samenvattingen en vertalingen van Griekse wijsgerige geschriften

Cassiodorus

Stichter van een nieuw klooster waarin hij zoveel mogelijk boeken liet afschrijven en vertalen