• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hur kommer det sig att det skett en expansion av diagnostisk virologi - och vad finns det för motiv för att utföra viral diagnosik?
-Fler antiviraler hittas
-opportunistiska virala infektioner ökar (pga. immunosupprimerade ökar, HIV/AIDS, transplantationer etc.)
-antibiotika och antiviral resistens ökar (ta reda på om infektion är viral lr bakteriell, för att inte behandla virala infektioner med antibiotika i onödan -> resistensutveckling)
-tekniken utvecklas
MOTIV
-antiviral behandling (kan vara toxisk - endast behandla om det verkligen behövs)
-begränsa andra behandlingar och diagnostiska ansträngningar
-bestämma prognos
-begränsa spridning
-övervakning av folkhälso anledningar
-hitta epidemier och nya virus
Hur går Visualisering av virus till, fördelar/nackdelar med metoden?
-Främst via transmissionselektronmikroskopi, hög upplösning
-Lämpar sig för diagnostik vid utredning av oklara epidemier, oklar CPE, vid misstanke om ovanliga virus, nya mutationer eller nya virus
-Många olika virus har upptäckts på detta sätt
-Behöver inte veta så mycket om viruset i förväg
ELEKTRONMIKROSKOP
-koncentrering via centrifugering, helst ultracentrifug
-negativ färgning vanligast (färgar bakgrunden)
-storlek och morfologi ger virusfamilj (kan inte se typ, subtyper)
-Ev specifika antikroppar för aggregation
FÖRDELAR
-snabbt
-kan upptäcka alla virus
NACKDELAR
-låg sensitivitet
-dyr
Hur går Virus isolering till och vad är för-/nackdelar med metoden?
-tidigare "Golden standard", men används inte så mycket idag
-använder cell kultur, ett enkelt lager av celler i isoton och buffrad kultur medie med salter, vitaminer, koenzymer, aminosyror och serum
-med tekniken kan man få ett livskraftigt isolat
1. centrifugering av provet, inokulera supernatanten
2. kolla efter cytopatogen effekt (CPE) i ljusmikroskop (utseendeförändring, ändra form lr storlek, lossna från underlag)
3. bekräfta med IF, EM, PCR, heagglutinering etc.
4. neutralisationstest för serotypning (närvaro/frånvaro av olika antikroppar mot olika serotyper)
-ex. odlingsbara virus - Influensa, Parainfluensa, RSV - HSV, VZV, CMV - Adenovirus, enterovirus - morbilli, parotit
FÖRDELAR
-vanligen hög sensitivitet
-möjlighet till vidare studering av viruset
NACKDELAR
-tar lång tid
-alla virus kan inte isoleras
-potentiellt farligt - labbsmitta om viruset är ex. luftburet
varför kan det vara bra att odla virus då det finns snabbare metoder?
-underlättar typning
-för resistensbestämning
-för mätning av viabelt virus
-för upptäckt av nya virus
-för produktion av antigen till antikroppspåvisning
-för vaccinproduktion- testa om vaccinet har effekt
-för forskning
Hur går Antigenpåvisning till och vad är för-/nackdelar med metoden?
-använder antikroppar apecifika för viralt antigen
-detekterar antikroppar med direkt eller indirekt metod
-direkt assay: konjugerade antikroppar (ak är märkt med ex. fluoroscerande ämne)
-indirekt assay: konjugerade anti-antikroppar
-igenkänning med specifika antikroppar via främst immunofluoroscence, ELISA, agglutination (oftast snabba) och immunokromatografiska metoder
-utfall starkt beroende av provtagningsteknik och viruskoncentration
-lämpar sig för bla. luftvägsvirus, HSV, VZV (bra för virus som bildar blåsor - hög konc. virus), rota, enteriska adeno (40,41), morbilli
-i serum: HIV, HBV, HCV
FÖRDELAR
-snabb
-ofta lätt att göra
-kan ofta lita på positivt svar
NACKDELAR
-ofta låg sensitivitet och specificitet
-kan inte alltid gå vidare med andra tester av viruset
Hur går detektion av viralt genom till och vad är för-/nackdelar med metoden?
-NA hybridisering med specifika probes
-NA preparering, gen amplifikering, PCR/RT-PCR, följt av amplikon detektering
-kapslade PCR för att öka känsligheten och specificiteten
-kvantitativ PCR: amplifiering och detektering görs samtidigt (fluoroscerande prober) och jämförs med standard (kan göras utan amplifiering). då probe bundit till primer ger det ifrån sig ljus, så ju fler som bundit -> starkare ljus - kan då veta hur mkt det amplifierats
-samtidig amplifiering och detektion möjliggör koncentrationsbestämning
-av stor betydelse för ställningstagande till insättning och utvärdering av antiviral behandling
-av stort värde för att följa kroniska och reaktiverade virusinfektioner
FÖRDELAR
-väldigt hög känslighet
-snabb
-potentiellt genomförbar på alla virus
NACKDELAR
-kontaminering
-dyr - men blir allt billigare
-kan inte hitta alla genomiska varianter (kan missa nya mutationer och nya varianter)
vad är serologi och när kan detta användas?
-detektering av specifika antivirala antikroppar
-IgM och IgG, IgG aviditet, IgA
-från blod (serum/plasma), cerebrospinalvätska, (andra kroppsvätskor - ej lika bra)
-Akut och konvalescent (efter tillfrisknande) sera
-kontroll antigen
-tar ofta flera prov från patient vid olika tillfällen
-ELISA och IF dominerar
-virusspecifikt IgM kan vid primärinfektion ofta påvisas från ca 0-7 dagar upp till sex månader efter insjuknande
-vid reinfektion eller reaktivering uteblivet eller svagt IgM svar
-korsreaktivitet är vanligt för IgM-analyser - måste därför bekräfta ett positivt IgM svar med andra metoder
-IgG kan i regel påvisas efter någon till några veckor efter debut av primärinfektion
-stiger snabbare vid reinfektion/reaktivering
-minst 4-faldig ökning av IgG-titer från akutprov till konvalescensprov utgör serologiskt bevis för aktuell/nylig virusinfektion
vad är vitsen med serologi och varför görs detta då det finns PCR och liknande metoder? För och nackdelar med serologi!
-diagnos av akut infektion (primär, reinfektion eller reaktivering)
-diagnos av latent infektion
-diagnos av tidigare infektioner eller vaccinationer (immunitet)
-serologi är fortfarande förstahandsmetod för diagnostik av bla. EBV, puumalavirus, HIV och Hepatit A-E
-lämpar sig ofta bättre än andra metoder vid utredning för flertalet virus efter akutfas
-för att särskilja primärinfektio från kronisk, reaktiverad och re-infektion
-för att avgöra klinisk relevans av vissa virusfynd
-prognos och terapi vid virusinfektioner i samband med immunosuppression
FÖRDELAR
-billig, lätt att utföra
-lämplig för screening i stor skala
-antikroppar är lätta att förvara länge (-20°C)
NACKDELAR
-falskt positiva svar är vanliga (IgM)
-kors-reaktivitet (IgM)
-sen diagnos för endel virusinfektioner
när ska man överväga virusprov?
-svår infektion
-infektion hos högriskpatient (även om det vanligtvis är en lätt infektion)
-misstanke om ny epidemi
-förhindra smitta
-screening för kronisk viros
-kontrollera immuitet
Varför/när kan det vara "dåligt" med att analysera virusfynd för mycket?
Övertolkning av virusfynd
-fördröjning av annan diagnos
-onödig behandling
-felaktig sjukdomsuppfattning, bara för att man hittar virus behöver det inte vara den enda orsaken till sjukdom
Virusfynd är inte alltid relevanta för aktuell klinik
-Flera infektioner/sjukdomar samtidigt
-subklinisk infektion
-virusfynd kan avspegla tidigare infektion med föga aktuell betydelse
Kan inte alltid lita på virusfynd
-falskt positiva fynd
-falskt negativa fynd
-fönsterfas (under inkubationsfas ger provet inte alltid utslag, olika långa beroende på vad man testar, A.K - tar längst tid, A.G., nukleinsyra (kortast tid)
-måste upprepa provtagning
-analys med annan metod