Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back

tens una moneda de dos euros?

tranistiu

aquesta noia fuma massa

intransitiu

no trepitjeu la gespa

transitiu

els veins han fet reformes a la cuina

tranitiu

van publicar una nova col·lecció de novel·la juvenil

tranistiu

la paula viu a Olot amb els seus pares

intransitiu

per dinar hem menjat un plat de llenties

tranitiu

aquest presentador crida molt

intransitiu

segons l'us en l'oració:
en pere parla molt

intransitiu

segons l'us en l'oració:cada matí llegeixo una mica

intransitiu

segons l'us en l'oració:
cada matí llegeixo el diari

transitiu

segons l'us en l'oració:
en pere parla angles

transitiu

segons l'us en l'oració:
treballa la fusta

transitiu

segons l'us en l'oració:
treballa en una oficina

intransitiu

segons l'us en l'oració:no mengis tant!

intransitiu

segons l'us en l'oració:no mengis xocolata

transitiu

segons l'us en l'oració:
teresa salta la tanca

transitiu

segons l'us en l'oració:
teresa salta bé!

intransitiu