Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
take
võtma-võtta-võtan-võtsin-võttis-ei võitnud
help
aitama-aidata-aitan-aitasin-aitas-ei aidanud
give
andma-anda-annan-andsin-andis-ei andnud
love
armastana -da -n - amastasin - armastas- ei armastanud
live
elama-da-n-elasin-elas-ei elanud
call
helistama-da-n-helistasin-helistas-ei helistanud
sit
istuma-da-n-istusin-istus-ei istunud
walk
jalutama-da-n-jalutasin-jalutas-ei jalutanud
run
jooksma-jooksta-jooksen-jooksin-jooksis-ei jooksnud
write
kirjutama-da-n-kirjutasin-kirjutas-ei kirjutanud
listen
kuulama-kuulata-kuulan-kuulasin-kuulas-kuulanud
sing
laulma-da-an-laulsin-laulis-ei laulnud
read
lugema-da-loen-lugesin-luges-ei lugenud
sleep
magama-da-n-magasin-magas-ei maganud
pay
maksma-ta-an-maksin-maksis-ei maksnud
go
minema-minna-lähen-läksin-läks-ei läinud
think
mõtlema-mõtelda-mõtlen-mõtlesin-mõtles-ei mõtelnud
wait
ootama-oodata-ootan-ootasin-ootas-ei odanud
buy
ostma-osta-ostan-ostasin-ostsin-ostis-ei ostnud
travel
reisima-da-n-reisisin-reisis-ei reisinud
speak
rääkima-da-räägin-rääkisin-rääkis- ei rääkinud
stand
seisma-ta-an-seisin-seisis-ei seisnud
drive
sõitma-sõita-sõidan-sõitsin-sõitis-ei sõitnud
dance
tantsima-da-n-tantsisin-tantsis-ei tantsinud
work
töötama-da-n-töötasin-töötas-ei töötanud
get up, rise
tõusma-ta-en-tõusin-tõusis-ei tõusnud
swim
ujuma-da-n-ujusin-ujus-ei ujunud
watch
vaatama-vaadata-vaatan-vaatasin-vaatas-ei vaadanud
hate
vihkama-vihata-vihkan-vihkasin-vihkas-ei vihanud
teach
õpetama-da-n-õpetasin-õpetas-õpetanud
study
õppima-da-õpin-õppisin-õppis-ei õppinud
wake up
ärkama-ärgata-ärkan-ärkasin-ärkas-ei ärganud
drink
jooma-juua-joon-jõin-jõi-ei joonud
remain
jääma-da-n-jäin-jäi-ei jäänud
create
looma-luua-loon-lõin-lõi-ei loonud
beat
lööma-lüüa-löön-lõin-lõi-ei löönud
be
olema-olla-olen-olin-oli-ei olnud
see
nägema-näha-näen-nägin-nägi-ei näinud
put
panema-panna-panem-panin-pani-ei pannud
wash
pesema-pesta-pesen-pesin-pesi-ei pesnud
keep
pidama-da-pean-pidin-pidi-ei pidanud
receive
saama-da-n-sain-sai-ei saanud
die
surema-surra-suren-surin-suri-ei surnud
eat
sööma-süüa-söön-sõin-sõi-ei söönud
do
tegema-teha-teen-tegin-tegi-ei teinud
bring
tooma-tuua-toon-tõin-tõi-ei toonud
come
tulema-tulla-tulen-tulin-tuli-ei tulnud

Tell

jutustama, jutustada, jutustan

Translate

tõlkima, tõlkida, tõlgin

start

alustama, alustada, alustan

finish

lõpetama, lõpetada, lõpetan

show

näitama, näidata, näitan

ask

küsima, küsida, küsin

answer

vastama, vastata, vastan

repeat

kordama, korrata, kordan

add

lisama, lisada, lisan

say

ütlema, ütelda, ütlen

open

avama, avada, avan

know

teadma, teada, tean

send

saatma, saata, saadan