Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Finanspolitik

Staten griber aktivt ind i samfundet for at ændre efterspørgselen.

Ekspansiv finanspolitik

Staten hæver sine udgifter for at "kickstarte" økonomien i samfundet.

Kontraktiv finanspolitik

Staten sænker udgifterne for at bremse samfundets udgifter. (No mo' daglig pizza)

De offentlige udgifter


Social tryghed og velfærd, undervisning, sundhed, kommunikation og transport, forsvar og politi


Disse ydelser kaldes også...

What is love?

Baby don't hurt me

Indkomstpolitik

Man vil gerne forbedre konkurrenceevnen og betalingsbalancen