• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Further
Verder, daarnaast (toevoeging)
Moreover
Bovendien, overigens (toevoeging)
On top of this
Bovendien, daarbij (toevoeging)
According to
Volgens (toevoeging)
Additionally
Daarbij, daarnaast, bovenop (toevoeging)
What’s more
Bovendien, daarbij (toevoeging)
Besides
Bovendien (toevoeging)
Similarly
Evenzo, op dezelfde manier (gelijkenis)
Likewise
Hetzelfde, eveneens (gelijkenis)
Equally
Evenzeer, even groot (gelijkenis)
In other words
In andere woorden (verduidelijking)
As a matter of fact
Eigenlijk (verduidelijking)
However
Echter (tegenstelling)
While
Terwijl (tegenstelling)
Whereas
Terwijl (tegenstelling)
(and) yet
(maar) toch (tegenstelling)
Though
Hoewel, echter (tegenstelling)
In contrast to
In tegenstelling tot (tegenstelling)
To the contrary
Integendeel (tegenstelling)
Conversely
Omgekeerd, andersom (tegenstelling)
Still
Nog, maar, echter, doch, nochtans (tegenstelling)
To the contrary
Integendeel (tegenstelling)
But then
Maar dan (tegenstelling)
Above all
Maar vooral (nadruk)
Even more
Nog meer (nadruk)
Besides
Daarnaast (nadruk)
Either way
Hoe dan ook (verwerping)
In any case
In ieder geval (verwerping)
All the same
Hoe dan ook (verwerping)
Whatever happens
Wat er ook gebeurt (verwerping)
Because
Omdat, vanwege (oorzaak of reden)
As
Aangezien (oorzaak of reden)
Since
Aangezien (oorzaak of reden)
Consequently
Bijgevolg (effect of resultaat)
For this reason
Om deze reden (effect of resultaat)
Thus
Daardoor, zodoende (effect of resultaat)
Accordingly
Zodoende, derhalve (effect of resultaat)
Therefore
Daarom, vandaar (effect of resultaat)
That’s why
Daarom (doel)
For fear that
In de angst dat (doel)
Then
Dan (gevolg)
Otherwise
Anders (gevolg