• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/88

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

88 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad hålls stammen upprätt av?

Förvedade ledningssystemet, "stödjevävnad"= celler med starka cellväggar, turgor

Vad beror en slokande växt på?

Omgivningen har lägre vattenpotential

Hur går vattnet?

Från hög till låg vattenpotential

Tre huvudsakliga typer av vävnad i alla huvudorgan, vilka?

Epidermis, cortex, ledningsvävnad

Vad är rotens främsta funktion?

Ta upp närsalter och vatten


(Lagrar dessutom energi samt förankrar växten)

Vad består roten av?

Huvudrötter och sidorötter

Vad är syftet med rothår?

Större yta för diffusion

Vad gör cortex?

Stadga, lagrar energi (stärkelse) och näringsämnen

Vad gör endodermis?

Selektiv barriär för lösta närsalter

Epidermis är ett cellager tjockt, vad är dess syfte?

Förhindra spontan avdunstning resp. effektivisera transpiration

Hur sker transporten av närsalter genom endodermis?

Genom transportproteiner, mao aktiv transport

Vad är syftet med huvudorganet stammen?

Transport

Vad består så kallade ledningsstränger av?

Xylem och floemXylem; ringkärl, spiralkärl, porkärl, trakeider


Floem; silrör, följeceller

Vad är de grundläggande skillnaderna för xylem och floem?

Xylem


transporterar vatten och lösta närsalter


består av döda celler


transport sker åt ett håll (uppåt)
Floem


transporterar löst rörsocker


består av levande (tömda) celler


transport sker åt båda hållenHur ser strukturen ut för ett löv?

Back (Definition)

Vad är de gemensamma aspekterna för xylem och floem?

- Båda har "kontinuerlig cytoplasma"


- Bådas transport beror av vattenpotentialenVad gäller för transportering i floem?

Socker pumpas in i silrörscellerna på den plats där det produceras, vilket leder till att silrörscellerna får låg vattenpotential; de pressas dit de ska

När är socker i form av stärkelse resp rörsocker?

Socker lagras i form av stärkelse i cortex, när det används eller ska transporteras bryts det ner till rörsocker

Vad i cortex lagrar stärkelse?

"färglösa organeller som liknar kloroplasten"

vad är syftet med cortex?

lagra stärkelse, stadga (här finns även celler med stödjande funktion)

Vad sker i delningszon resp sträckningzon?

I delningszon replikeras cellerna, i sträckningszon ökar de i volym

Vad kallas den starka vävnaden som finns i t.ex cortex?

stödjevävnad

Vad är principen för rottryck?

Joner pumpas in via endodermis genom aktiv transport. Detta gör att vattnet i ledningssträngarna får låg vattenpotential; ett rottryck uppstår som pressar vattnet uppåt (t.ex vid stubbar, som ej har någon transpiration)

Vad kan man säga om transpiration jämfört med många andra typer av tryck som rottryck, t.ex?

Transpirationen är den huvuvsakliga drivkraften i växten. Det är alltså solen som är energikällan för transport inom växten

Hur ser xylem resp floem ut?

- xylem; cellrör
- floem; celler med perforerade mellanväggar "sil"

- xylem; cellrör


- floem; celler med perforerade mellanväggar "sil"

Hur transporteras vatten och mineralsalter från xylemet till närliggande vävnader?

Perforeringar i sidoväggarna på de döda cellerna som utgör xylemet


=!Plasmodesmata

Ett annat namn för rörsocker

sackaros

Varför kostar floem energi om det drivs av vattentryck?

transporten av sackaros in i och ut ur floemet är vad som kostar energi (den är aktiv) inte själva transporten

varför har bladen såpass låg vattenpotential?

1. sockerproduktion; stärkelse löst i cytoplasma samt vakuol


2. transpiration

Vad är anledningen till xylemets stabilitet?

lignin; förvedade celler

hur förhåller sig xylem och floem rent lägesmässigt och vilka delar bildar de i ett träd?

xylem innerst - ved


floem ytterst - barkVäxter som har "andrahandstillväxt" t.ex träd - vad gäller då?

De har extra delningsvävnad mellan xylem och floem

Vart finns delningsvävnad?

Bakom rotspetsen, utgörs av delningszon och sträckningszon

Vad är syftet med kutikula?

Förhindra spontan avdunstning samt motverkar sprickor/skador

Vad är lumen?

vätskan som finns i tylakoiderna

strukturen för blad?

- övre/undre epidermis
- palissadvävnad
- svampvävnad
- slutceller
- stomata
- kutikula
- ev ledningsträng

- övre/undre epidermis


- palissadvävnad


- svampvävnad


- slutceller


- stomata


- kutikula


- ev ledningsträng/bladnerv

vart sker calvin-bensoncykeln?

i stroman

Man kan dela upp fotosyntesen i tre steg, vilka?

ljusinfångande, elektrontransportkedjan, calvinbenson- cykeln

Vart sker processerna i fotosyntesen?

ljusinfångande; tylakoidmembran


elektrontransportkedjan; tylakoidmembran


calvin-bensoncykeln; stroman

Hur splittras vattenmolekylen i första steget av fotosyntesen (ljusinfångande reaktionen)

Fotolys

Hur fångar pigmenten in energi från solljuset?

Genom att excitera sina elektroner

Vilka färger absorberar de olika pigmenten i tylakoiderna?

Klorofyll A + B; rött, blått, lite gult


Karotenoider; blått

Vad är syftet med elektrontransportkedjan?

att bilda en H+ gradient som driver ATP-syntas

Vad är CAM-växter?

CAM-växter tar in koldioxid på natten och lagrar det. På så sätt kan växten ha sina klyvöppningar stängda på dagen - sparar vatten

Vad är C4- växter?

C4-växter håller sina klyvöppningar halvöppna -> låg CO2-konc vilket leder till att ett annat enzym än rubisco jobbar. Då bildas en C4-förening istället för den vanliga G3P, därav namnet

Vad är slutprodukten i fotosyntesen?

G3P

Vad är det huvudsakliga syftet med de olika sorters vävnaderna (5 st)?

ledningsvävnad; transport


endodermis; selektiv barriär för lösta närsalter


cortex; lagra stärkelse


epidermis; förhindra spontan avdunstning


Kutikula; -"-Vad är rotens främsta funktion?

Ta upp vatten och närsalter

Vad är rotens sekundära viktiga funktion?

Lagra stärkelse, förankra växten

I vilka delar av vävnaden lagras näringsämnen i form av stärkelse?

cortex

vilka vävnader bidrar främst med stadga?

ledningsvävnad, cortex

Vad består roten av, någon typ av växt som saknar dessa delar?

huvudrötter, sidorötter. Monokotyledoner (t.ex gräs) saknar huvudrot

Vad är bladets huvudsakliga funktion?

fotosyntes

vad är anledningen till att bladet har såpass låg vattenpotential?

socker, transpiration

två huvudsakliga typer av fotosyntetisk vävnad, uppbyggnad och syfte?

palissadvävnad; absorberar ljus (innehåller därmed mkt kloroplaster)


svampvävnad; porösa, mycket stomata. Diffusion av koldioxid, syre (rest) samt transpiration

Vad reglerar stomata och hur?

turgor; hög turgor - öppna klyvöppningar


låg turgor - stängda

vilka faktorer spelar in gällande klyvöppningarna?

Ljus (ljuset sänker slutcellernas vattenpotential)


Biologisk klocka

Vad beror fotosynteshastigheten av?

Ljusstyrkan och koldioxidkoncentration

Vad är målet med fotosyntesen?

omvandla elektromagnetisk strålning till kemisk bindningsenergi

Olika typer av pigment och vad för ljus är de i resonans med?

Klorofyll A och B; blått, rött, lite gult


karotenoider; blått

Vad är grundprincipen för Calvin-Benson-cykeln?

RudB (5C) binds till varsin koldixidmolekyl, som sedan faller sönder i två molekyler. Reduceras av NADPH, och bildar G3P. Den kan sedan sammanfogas till en glukosmolekyl

Vad sker i ljusinfångningsprocessen?

Pigmenten absorberar ljuset, som exciterar elektronerna. De exciterade elektronerna transporteras sedan via reaktionscentra i fs2 genom elektronkedjan. Elektronernas energi används samtidigt för att pumpa in vätejoner i lumen för att bygga upp konc-gradient. I sista steget reducerar de NADP+ till NADPH. Konc-gradienten används för att fosforylera ADP
När elektronerna försvinner "ersätter" en reducerad vattenmolekyl de försvunna elektronerna i en process som kallas fotolys

Varför blir löven gula på hösten?

Klorofyll består av magnesium och kväve. När hösten kommer behöver växten dessa -> klorofyll bryts ned. Då finns endast karoten, som reflekterar blått ljus, kvar

Vart finner vi större delen stomata i ett blad?

undersidan

Vad för celler bygger upp floemet?

Levande celler "silrörsceller" som dock saknar många organeller som golgi, cellkärna. That's what följeceller är till för

Varför kallas floemets ledande celler "silrörsceller"?

Därför att de är staplade på varandra och skiljeväggen har perforeringar, som en sil

Hur drivs transporten i floem?

Själva transporten är passiv och beror på att vattenpotnetialen blir låg där socker pumpas in. Transporten av rörsocker in i och ut ur floemet är dock aktiv!

Vad gäller för angiosperm befruktning?

ståndare producerar spermier (pollen). Dessa tas med vinden till ägget (frömjöl). När det hamnar på pistillen bildas en pollenslang ner till ägget, som befruktas. Fröet sprids sedan med djur/vind/vatten

Vad består ett frö av?

Grodd (anlag för rot, skott och hjärtblad), näringsvävnad och fröskal

Vad är stenfrukter?

saftiga frukter med en kärna, t.ex körsbärVad är bär?

saftiga frukter med flera frön

Vad har du valt att kalla växthormonerna för?

GACAE - gasääe

Gibberelliner

delningsvävnad knopp, blad, rot


bryter knopp och frövila, främjar blommning, längdtillväxt,

Auxiner

delningsvävnad knopp och blad


rottillväxt, celldelning, cellsträckning, bildning av floem, xylem, förgrening

Cytokininer

delningsvävnad rot


kloroplaster, celldelning, bladutveckling

Abskissinsyra

stänger klyvöppningar, hämmar tillväxt, främjar knopp och frövila. Medverkar i försvaret!

Eten

motverkar knopp och frövila, fruktfällning

Tillväxt beror på, och vad styrs det av?

Beror på; celldelning och cellsträckning


Styrs av; ljus, gravitation, fuktighet, temperatur, beröring

Vad är den viktigaste faktorn för årstidsbundna förlopp?

Ljuset, rött speciellt

Vad består "vanliga" svampar av?

mycel (=nätverk), som består av hyfer (=trådar), som består av hepta (=cellliknande strukturer)

Vad lever svampar av?

De kan vara parasiter, t.ex candidae, men oftast lever de av död organisk materia t.ex ved

Vad är svamparnas huvudsakliga kväve- och kolkälla?

kväve; proteiner, annars nitrat/ammonium


kol; socker (cellulosa)

Hur förökar sig svampar?

mha sporer som bildas i fruktkropparna

Vad gäller för mossor?

- Har ej vaskulär vävnad


- Livet domineras av haploida gametofyterVad kan man säga driver själva elektonkedjan?

elektroner som exciterats av solljus

Vad gäller för ormbunkar?

- Har vaskulär vävnad


- Livet domineras av diploida sporofyter

Vad har gymnospermer för typ av strukturer?

diploid sporofyt

Vad är det som bildar själva frukten efter befruktning?

pistillen