• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad finns det för slags dentala vax?
Gjutvax för inlägg och kronor typ 1-direkt typ 2 indirekt
Resin
Gjutvax för partiella proteser
Modellvax, helproteser typ 1-3 hårdhetsnivå

Tillverkning:
Boxningsvax
Klibbvax
Fixeringsvax
Underskärvax
Fasadvax

Avtryck:
Tandlösa bettet
Bitregistrering, protetik
Vad är basmaterialet?
Basmaterialet kommer från djur, växter och mineraler med en naturlig variation

Medan syntetiska vaxer har enhetliga sammansättningar.
Hur bestämmer man vaxers egenskaper?
Man bestämmer det genom att kombinera de olika komponenternas innehåll?

Paraffin: Sprött
Cerecin: Mindre sprött
Bivax : Mindre sprött och reducerar krympning
Caurnabauvax: Hård och luktar gott
Candelillavax: --..--
Hartser: ökar adhesivitet
Vad ska man veta extra mkt om vaxer?
Vaxer har störst termisk expansion och krympning vad gäller dentala materia.

Vaxer är även viskoelastiska - deformeras av små krafter och deformationen kan återgå till sin vanliga form igen helt eller delvis
Vad är vaxens allmäna egenskaper och hur påverkar dem bearbetningen?
Vaxer har låg värmeledningsförmåga samt hög värmekapacitivitet därför ska de inbäddas omdelbart innan inre spänningar frigörs.
Vad finns det för dentala gips?
Finns 5 olika typer av gips.

Avtrycksgips - kfb-broar, lödavtryck - ger bra avtryck
Vitgips
Hårdgips - allround gips
Extra hårdgips - använder vi i studiomodeller
Extra hårt gips med hög expansion typ.
Hur påverkar torkningen av gips?
Först blandar man CaSO4 + 2 H2O

När man endast torkar gipset blir det stora klumpar med dåliga packningsegenskaper. - Ger vitgips

När man uppvärmer under tryck blir det mindre regelbundna partklar med bättre packningsegenskaper - Ger hårdgips


När man värmer upp under tryck i närvaro av organiska syror då får man fina små korn med bästa packningsegenskaper - Ger extra hård gips
Hur påverkar V/P talet gipsets egenskaper?
V/P tal är mängden vatten delat på pulver.
Ju lägre V/P tal desto högre kompressionsstyrka och lägre porositetsmängd.
Hur fungerar gipsets stelningsexpansion?
Den ökar med Kalciumacetat
Den minskar med mindre kalciumfosfat

Typ I = 0,00 - 0,15%

Typ II = 0,00 - 0,30 %

Typ III = 0,00 - 0,10 %

Typ IV = 0,10 - 0,30%

Så mest expansion under kort tid i den med minst vatten vilket innebär att det även stelnar snabbast eftersom rörelsen i gipset snabbast är överstökat. Oreagerat vatten avdunstar sedan med tiden.
Vad är skillnad mellan stelnadsexpansion och hydroskopisk expansion?
Stelningsexpansion:
Kristallerna ger en tillväxt som begränsas av vattnets ytspänning.

Hydroskopisk exp.
- Kristallerna ger en tillväxt som INTE begränsas av vattnets ytspänning
Vilka faktorer förkortar stelningstiden?
Intensiv blandning
Låg V/P tal
Kaliumsulfat
Lång blandningstid
Vilka faktorer förlänger stelningstiden?
Högt V/P tal
Borax
>20 % natriumklorid
Vilka olika inbäddningsmassor finns det?
Gipsbundna
Silikatbundna
Fosfatbundna
Vad har alla dessa inbäddningsmassor gemensamt?
De innehåller SiO2 partiklar och bindningsmedel
Vad menar man med likvidus och solidus när man pratar om fasomvandlingar?
Inbäddningsmassan expanderar för att ta igen götets krympning.

Solidustemp den temp. då smältan är i fast fas.

Likvidus temp. är den fas då smältan är i fast + smälta. dvs då den börjar smälta eller stelna

gjuttemp. är när smältan är smält
Hur ser installationen ut när man skapar en gjutform?
Man tar ett gjutkorn och en gjutform.

Man häller inbäddningsmassa i. Som sedan börjar stelna. När den stelnat tar man bort gjutkornen och lägger in i ugnen

inbäddningsmassan börjar då expandera och man får ett göte.
Vad styr fosfatbundet indbäddningsmassa?
Styrning av inbäddningsmassans expansion sker genom mängden utspädning av vatten.

JU mer expansion desto mindre vatten eller tvärtom
Vad innehåller gipsbundna inbäddningsmassor?
-SiO2 80 %
Kristobalit struktur och tridermytisk

20 % gisps

Reducerande ämnen som minskar oxididbildning av götet.
Hur löser de gipsbundna inbäddningsmassorna expansionen den måste göra?
Kiseldioxid i form av kvarts eller kristobalit är ett eldfast material som expanderar mha termisk expansion.

Hårdgips expanderar vid stelning då det blandats med vatten genom antingen stelningsexpansion eller hydroskopisk expansion.
Fosfatbundet inbäddningsmassa vad har den för egenskaper?
Fin yta

Hög styrka

Kompakt material som håller in gaser
MAx gjuttemp 1370
Hur löser fosfatbunden inbädnningsmassa expansionen?
Styrning av inbäddningsmassans expansion sker genom styrning av blandning av vatten
mer vatten ger mindre expansion
Vilken sort av inbäddningsmassa ska man använda när?
För att utreda vilken inbäddningsmassa man ska ha till gjutformen tittar man på de material man ska gjuta. Man tittar efter hur mkt materialen kommer att krympa. Sen går säkert vissa material ihop bättre med vissa massor.

X Nickel-krom och Kobolt-krom krymper med ca 1,2-2,4 %. Då kan man med fördel använda silikatbunden eller fosfatbunden inbäddningsmassa.

X Silver-palladium, ädla Mk-legeringar och titan krymper med ca 1,3-1,6% och då fungerar fosfatbundet bra

X Hög- och lågädla legeringar krymper också med 1,3-1,6% och då kan man ha fosfatbundet eller gipsbundet.

Som synes går fostfatbunden inbäddningsmassa att ha till samtliga
Vilken inbäddningsmassa har störst expansion?
Silikatbundet
Fosfatbundet
Gipsbundet