Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/81

Click to flip

81 Cards in this Set

 • Front
 • Back
able
qobiliyatli
abnormal
nonormal
above
aytib o'tilgan
abrupt
tikka
absent
kelmagan
absent-minded
nirishonxotir
absolute
so'zsiz
abstract
mavhum
absurd
bemani
abundant
mo'l
abusive
haqoratli
acceptable
maqul
accessible
mumkin bo'ladigan
accidental
tasodifiy
accountable
javobgar
acidic
nordon
active
faol
actual
muhim
additional
qo'shimcha
adequate
muvofiq
advanced
ilg'or
advisable
istalgan
affectionate
mehribon
afraid
qo'rqqan
after
so'nggi
aggressive
hujum
agreeable
yoqimli
aimless
maqsadsiz
alert
hushyor
alike
o'xshash
alive
jonli
allied
ittifoqdosh
alone
yakka
alternate
almashinadigan
ambiguous
mujmal
ambitious
shuhrat parast
ancient
qadimgi
angry
badjahl
annual
yillik
answerable
javobgar
anxious
tashvishli
adult
bo'yi yetgan
appetizing
ishtaha ochadigan
appointed
tayinlangan
apprehensive
payqaydigan
approachable
kirish
appropriate
munosib
approximate
yaqin
apt
moyil
archaic
arxaik
armed
qurollangan
armored
zirhli
aromatic
xushbo'y
arrogant
kekkaygan
artful
chaqqon
articulate
ravshan
artificial
suniy
artless
sodda
ashamed
uyalgan
asleep
uyquda
associate
sherik
athletic
atletika
attached
biriktirilgan
attentive
hushyor
attractive
yoqimli
aural
quloq
authoritative
obro'li
authorized
avtorlashtirilgan
automatic
avtomatik
autonomous
avtonom
autumn
kuzgi
auxiliary
yordamchi
available
yaroqli
average
o'rtacha
averse
yoqmaydigan
avid
ochko'z
avoidable
qilmaslik
awake
uyg'oq
aware
xabardor
awful
vahimali
awkward
qo'pol