• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/196

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

196 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Abstract

Based on genral ideas and noton any particular real person, thing or situation

Accumulate

To gradualy get more and more of sth over a period of time

Aluminium

Of, pertaining to, or containing aluminium

Sztuka

Att

Historia sztuki

Art history

Obowiazkowy

Compulsory

Mechanika, i inżynieria

Engineering

Informatyka

It

Fizyka

Physics

Zakres przedmiotów

Range of subjects

Religia

RE

Końcowy egzamin przedmiotowy w szkole średniej na poziomie rozszerzonym/podstawowym

A/O-Levels (Advanced/Ordinary)

Zadanie

Assignment

Wypracowanie

Essay

Egzamin przed komputerem

Computer based exam

Egzamin wstepny

Entrance exam

Egzamin próbny

Mock exam

Egzamin ustny

Oral exam

Egzamin pziemny

Paper based exam

Zadać egzamin

Pass an exam

Powtarzać egzamin

Retake/Resist an exam

Ustny egzamin

Spoken exam

Podchodzić do egzaminu

Take/sit an exam

Egzaminator

Examiner

Egzaminator z zewnatrz

External examiner

Egzamin na koniec szkoly średniej

GCSE(General Certificate of Secondary Education)

Ocena

Grade/Mark

Wynik

Result

Powtarzać material

Revise

Sposoby powtarzania materiału

Revision technique

Wynik

Score

być nieobezcnym

be absent

zbierać/ gromadzić się

assemble

apel/zbiórka

assembly

tablica szkolna

blackboard/whiteboard

mazak do tablicy

board pen

gąbka do tablicy

board rubber

kończyć nuakę (przed ferjami lub wakacjami)

break up (for the holidays)

znęcać się nad kimś

bully sb

znęcanie się nad słabszymi

bullying

cyberprzemoc

cyber bullying

uroczystość, ceremonia

ceremony

kreda

chalk

oszukiwać, ściągać

cheat

oszukiwanie, ściaganie

cheating

klasa

classroom

praca wykonywana podczas całego kursu/smestru

coursework

wkuwać, kuć

cram

zasady dotyczące ubioru

dress code

rzucić kurs/szkołę

drop out of a curse/school

ktoś kto nie skończył szkoły, studiów

dropout

być wydalonym/zawieszonym

excluded/suspended

zeszyt

notebook

być wydalonym ze szkoły

be expelled from school

eksperyment

experiment

wydalenie

expulsion

fakt

fact

wada, słabość

failing

zostać w tyle

fall behind

oddawać

hand in

mieć głowę do liczb

have a good head for figures

nie miec pojęcia

have no clue

wysilać umysł

jog one's memory

uczyć się

learn

uczyć się na pamięć

learn by heart/by rote

szafka

locker

zapamiętywać

memorize

pamięć

memory

pamięć długotrwała


pamięć krótkotrwała

long term memory


short term memory

miec coś na końcu języka

have sth on the tip of one's tongue

nic trudnego (bułka z masłem)

pice of cake

chodzić na wagary

play truant

być obecnym

be present

dyrektor

principal

podnosić rękę

put up hand

otrzymywać

recive

opinia o postępach w nauce

report

mówic coś komuś, brzmieć znajomo

ring a bell

opuszcząć, darować sobie

skip

uczyć się dużo

study hard

składać, przekładać

submit

być zwieszonym

be suspended

wychowawca

form teacher

chodzenie na wagary

truancy

korepetytor

tutor

znaleźć zatrudnienie

find employment

wychodzić ze znajomymi

go out with friends

poprawić swoją technikę

improve technique

dołączyć do klubu

join a club

nauczyć się rzemiosła

join a craft

praktyczny

practical

zapisać się na zajęcia

sing up for curses

lekcje baletu

ballet class

chór

choir

robić kurs żeglarski

do a sailing course

pracować społecznie

do voluntary work

chodzić na kurs językowy

do/take a language course

klub teatralny

drama club

zajęcia pozalekcyjne

exctracurricular activities

jeździć na wycieczki

go on trips

uczyć sie gry na instrumencie

learn an instrument

organizować imprezy charytatywne

organize charity events

grać w zespole muzycznym

play in a band

uprawiać sport

practise sport/do a sport

spotkanie towarzyskie

social event

obóz letni

summer camp

koedukacyjny

co-educational/mixed

szkoła wyższa, kolegium

collage

ogólnokształcący

comprehensive

obowiązkowy

compulsory

program nauczania

curriculum

minimum programowe

curriculum core

podstawa programowa

national curriculum

wykształcenie

education

etap edukacyjny

educational stage

szkoła podstawowa

elementary school

fundować, dostarczac środki

fund

rząd

government

edukacja domowa

homeschooling

szkoła podstawowa (1-3)

lower primary school

gimnazjum

secondary chool

nieobiązkowy, dodatkowy

optional

satysfakcjonujący

rewarding

szkoła średnia ogólnokształcąca

grammar school

przedszkole

nursery school

szkoła prywatna

private school

szkoła publiczna

public school

szkoła wyłącznie żeńska lub męska

single sex school

szkoła państwowa

state school

technikum

technical school

szkoła zawodowa

vacational school

pomaturalny, uniwersytecki

tertiary

uniwersytet

uniwersity

szkoła podstawowa (kl 4-6)

upper primary school

akademicki

academic

chodzić na wykłady

attend lectures

stopień naukowy

degree

Bachelor's degree

licencjat

Master's degree

magister

perspektywy zawodowe

career prospects

praca magisterska

dissertation

rozpocząć studia z opóźneniem

defer

zrobić sobie rok przerwy po zakończeniu nauki w liceum, a przed rozpoczęciem studiów

have a gap year

dostać się na uniwersytet

get into university

absolwentka studiów wyższych

graduate

akademik

dormitory

uczenie się samodzielne w domu

independent learning

wykładowca

lecturer

badania, praca naukowa

research

studiować za granicą

study abroad

praca dyplomowa

thesis

bronić pracę dyplomową

defend a thesis

złożyć pracę dyplomową

sumbit a thesis

pisać pracę dyplomową

write a thesis

studentka

undergraduate

bufet, stolówka

cafeteria/cantenn

sala komputerowa

computer lab

sala gimnastyczna

gym

gabinet dyrektora

head teacher's office

labolatorium

lab, labolatory

labolatorium językowe

language lab

boisko, dziedziniec

playground

boisko sportowe

sports field

pokój nauczycielski

staff room

parkan

picket fence

przedmieścia

suburb

brac za pewne

take for granted

rzeczy

stuff


ojects


thingsśmieci

junk


rubbishstosy

piles of


mountains of


stacks of


heap of

mnustwo

stacks of


mountains of

zgromadzić

amssed

dobytek

possesions


belongings

nieład

clutter

kosz

bin

kilka

several

dużo za dużo

far too many

dobrze zachowany

well-earned

szeroki zakres

wide-ranging

recznie robiony

handmade

szeroki umysl

boad minded

dobrze udokumntowany

well documented

skarby

treasures

gwałtownie

fiercely

starożytny

ancient

pokonać

defeat

nabyte

acquired

niechętny

reluctant

pożyczka

loan

istotny

crucial

wielokrotnie

repeatedly

zrabowany

looted

oskarżenia

acqusitions

trwający

ongoing

dostrzec

percive

sam siebie pokonujący/niszczący

self defeating